In de gemeente Mill en Sint Hubert zijn 48 kavels te koop waar particulieren een woning op kunnen bouwen. De economie trekt aan en de verkoop van deze kavels verloopt goed. Toch wil het college verschillende grondprijzen gaan hanteren (differentiatie) om diverse doelgroepen een reikende hand te bieden. En met prijsdifferentiatie kunnen ook gewenste bouwmethoden worden gestimuleerd. De prijsdifferentiatie moet nog door de raad goedgekeurd worden.

Verkoop grond

De gemeente verkoopt grond aan ondernemers voor bedrijfsvestiging en aan projectontwikkelaars voor woningbouw. Maar daar gaat het bij de nu voorgestelde prijsdifferentiatie niet om. Daar waar de gemeente grond verkoopt aan een particulier, of aan een groep particulieren, kan gebruik worden gemaakt van een korting die flink kan oplopen.

Grondprijs berekenen

Er zijn verschillende manieren om een grondprijs te berekenen. Bijvoorbeeld door de grondprijs te vergelijken met die in omliggende gemeenten (comparatieve methode). Ook de zogeheten residuele methode wordt vaak gebruikt. Daarbij laat een gemeente de verkoopprijs bepalen door de kosten die ze moet maken om de grond uit te geven. Gemeenten moeten immers de grond bouwrijp opleveren (aanleggen nutsvoorzieningen) en de omgeving herinrichten (aanleggen straten, verlichting e.d.). Die kosten worden doorberekend in de grondprijs. Welke methode ook gehanteerd wordt; grondprijzen moeten altijd marktconform zijn. Dat wil zeggen, gemeenten mogen wettelijk gezien geen kortingen geven op grondprijzen omdat dat landelijk gezien wordt als ongeoorloofde staatssteun.

Vaste prijs

De grondprijs in de gemeente Mill en Sint Hubert voor particulieren is comparatief bepaald. Voor alle kernen geldt nu een vaste prijs van 225 euro per vierkante meter. Geen korting mogen geven betekent niet dat gemeenten niet tot op zekere hoogte mogen ‘spelen’ met de grondprijs. Bijvoorbeeld om bepaalde doelgroepen een handje te helpen of om gewenste woningbouw te stimuleren. En dat is precies wat het college voorstelt. Wat houdt het voorstel in? Het college richt zich op vier thema’s:

  1. Energieneutraal bouwen.
  2. Levensloopbestendig bouwen.
  3. Bouwen voor specifieke doelgroepen en woonbehoeften.
  4. Overige specifieke kenmerken (o.a. omvang kavelgrootte).

Energieneutraal bouwen

Bij nieuwbouw gelden steeds strengere, wettelijke eisen met betrekking tot duurzaamheid. Vanaf 2021 moet er energieneutraal gebouwd worden. Om dat nu al te stimuleren wil het college korting geven op de grondprijs als de zelfbouwer duurzamer bouwt dan nu wettelijk verplicht is. Het voert te ver om hier precies uit te leggen hoe dat werkt maar de korting op de grondprijs kan oplopen tot 5.000 euro per kavel.

Levensloopbestendig

Nederland vergrijst. Zo ook de gemeente Mill en Sint Hubert. Om in de toekomst voldoende woningen te hebben voor ouderen en zorgbehoevenden wil het college dat er meer levensloopbestendig gebouwd wordt. Levensloopbestendig betekent dat woningen zo gebouwd worden dat bewoners erin kunnen blijven wonen – eventueel met kleine aanpassingen – als hun levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een handicap. Afhankelijk van de situatie kan de korting op de grondprijs oplopen tot 10%.

Specifieke doelgroepen

Ook specifieke doelgroepen kunnen korting krijgen op de grondprijs, bijvoorbeeld CPO-bouwers. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap; een groep particulieren gaat samen enkele woningen bouwen. Ook wanneer er modulair gebouwd wordt, kan korting worden verkregen. Bij modulair bouwen zijn de verschillende onderdelen – muren, vloeren e.d. – al in de fabriek voorbereid. De woning wordt dan op de locatie als een soort bouwpakket in elkaar gezet. Ook in dit soort gevallen kan de korting op de grondprijs oplopen tot 10% per kavel.

Grote kavels

Ook bij grote kavels wil het college prijzen differentiëren. Dat moet gaan gelden voor kavels voor vrijstaande woningen die groter zijn dan 750 vierkante meter. De redenatie achter deze korting is dat grotere kavels niet evenredig voor meer (grotere) bouwmogelijkheden zorgt. Hoeveel de korting wordt, verschilt per kavelgrootte maar ook hier kan die flink oplopen.

Tot slot

Bij de voorgestelde prijsdifferentiatie snijdt het mes aan twee kanten. De gemeente kan hiermee beleidsdoelstellingen halen; bijvoorbeeld meer duurzame en levensloopbestendige woningen in de gemeente. Voor particulieren komt de mogelijkheid tot zelfbouw misschien eerder binnen handbereik. Het laatste woord is aan de gemeenteraad. Die buigt zich 6 december aanstaande over het voorstel.