Het CDA zal deze laatste vergadering van het jaar snel willen vergeten. Als oppositiepartij maakte ze hier geen beste beurt.

Ze mocht van geluk spreken dat van de 21 onderwerpen de meeste in de commissievergadering waren uitgediscussieerd en als hamerstuk naar de gemeenteraad geleid. Een hamerstuk wil zeggen dat alle partijen unaniem vooraf vóór het raadsvoorstel zijn en er dus niet meer over gestemd hoeft te worden.

Over poepen, crossen en starters

Het CDA kwam met een schijtvraag over het in verval raken van het oude paviljoentje op De Kuilen: “Het gebouw is in zeer slechte staat, de toiletpotten zijn vernield en mensen doen hun behoefte in de vervuilde en kapotte toiletten”. “Wat gaat het college hieraan doen?” Voorlopig blijft het nog bestaan, omdat de nieuwe uitbaters het gaan gebruiken als opslag en pas na vaststelling van de nieuwe ‘Structuurvisie De Kuilen’ wordt gesloopt.

Bij de ingekomen stukken hadden VKP en CDA vragen over zoekgebieden voor woningbouw en definitie van starters(woningen). Wethouder antwoordde dat in het voorjaar alle onderwerpen met betrekking tot woningbouw in de raad behandeld worden.

AB’90 en CDA vroegen zich af of het misschien toch mogelijk is om motorcrossen op De Kuilen te behouden? Volgens de Provincie onmogelijk, echter CDA stelde elektrisch crossen ter discussie. Wethouder: “Volgens de motorclub is elektrisch crossen geen optie, het moet echt wel knetteren en trillen tussen de benen van de crossers!” Dit onderwerp blijft bij de partijen op de agenda staan.

Beheerplan wegen

Grote recente bezuinigingen hebben geleid tot matig onderhoud van onze wegen. Slecht plan, volgens de provincie. Zij ziet er op toe dat geen grote onderhoudsachterstanden optreden i.v.m. verkeersonveiligheid bijvoorbeeld. De provincie toetst terecht of voldoende financiële middelen zijn gereserveerd. CDA was geschokt van het bedrag (1,7 mln. euro) om die financiële achterstand weg te werken. En met een reeks vragen werd de wethouder onder vuur genomen.

In november was hierover nog een informatieve bijeenkomst voor de raadsleden. De CDA-woordvoerder, toen niet aanwezig, kwam nu met vragen waarop destijds door wethouder en ambtenaren tekst en uitleg was gegeven. Dus een makkie voor de wethouder en gezichtsverlies voor het CDA. Om haar wonden te likken vroeg het CDA een schorsing aan. CDA, destijds medevoorstander van bezuinigingen op onderhoud van wegen, moest nu wel instemmen met het beheerplan wegen.

Grondprijsdifferentiatie

Via een motie en voornamelijk op initiatief van CDA en VKP kwam dit onderwerp op de agenda. Grondprijsdifferentiatie houdt in dat onze inwoners bij de aankoop van gemeentelijk bouwgrond een korting kunnen krijgen van maximaal 10% op de bouwgrond van 225 euro per m2. Die korting geldt grofweg bij: energieneutraal en levensloopbestendig bouwen, bouwen voor specifieke doelgroepen en bij grote kavels.

CDA vond het allemaal maar niets en had veel liever lagere grondprijzen in de kerkdorpen gezien. Het verschil in voorzieningenniveau per kern is voor het CDA doorslaggevend voor grondprijzen. CDA: “Het ontbreekt aan synergetische mix”. Met deze geleerd klinkende onzin, zag ze hun wens niet in het raadsvoorstel terug en stemde daarom tegen het raadsvoorstel. AB’90 vond dit onbegrijpelijk: “Hoe kun je nou in onze gemeente tegen verlaging van grondprijzen zijn? Het komt tegemoetkomt aan veel doelgroepen”. Kennelijk is het woord ‘Democratisch’ uit het zicht geraakt. Met 8 tegen 7 stemmen werd het raadsvoorstel aangenomen.

Theo van Eenbergen, AB’90