Donderdag 13 december jl. stond dan eindelijk het voorstel voor kortingen op grondprijzen op de agenda van de raad. Hier pleit het CDA al langere tijd voor: gerichte kortingen op de prijs van bouwgrond voor woningen.

Als initiatiefnemer van de ‘motie grondprijsdifferentiatie’ heeft het CDA ingezet om de bouw van huurwoningen en betaalbare koopwoningen met name voor starters en senioren te stimuleren. Hier is immers dringend behoefte aan.

Daarnaast wil het CDA korting op de grondprijzen in de kleine kernen, om de leefbaarheid te stimuleren. Een dergelijke korting is ook het beleid bij de gemeenten in de regio. AB’90 en haar wethouder zijn echter geen voorstander van prijsverschillen per dorp. Het CDA had er vertrouwen in dat zij hiervoor samen met de VKP toch een meerderheid in de raad zou halen. Helaas ging de VKP hierin niet mee maar stond zij met AB achter het voorstel om dit juist niet te doen.

Subsidie voor grote huizen niet nodig

In het raadsvoorstel stond ook dat bouwers die zelf woningen willen bouwen extra korting krijgen op de grondprijs. Omdat dit ook kan gelden voor grote woningen, is dat geen goed idee. De intentie van het CDA was en is het stimuleren van de bouw van kleinere, duurzame woningen en niet het subsidiëren van grote huizen.

Het CDA riep de wethouder op om de plannen voor levensloopbestendig bouwen beter uit te werken. Dit moet zijn gericht op de bouw van kleinere woningen, waar het echt een uitdaging is om levensloopbestendig te bouwen. Een korting op de grondprijs voor grote woningen acht het CDA niet wenselijk en voldoet ook niet aan de behoefte om de bouw van kleinere woningen te bouwen voor ouderen.

Investering verdient beter voorstel

Ondanks de lange tijd die voor dit raadsvoorstel is genomen, zijn er nog veel zaken die wat het CDA betreft niet voldoende en goed zijn uitgewerkt. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk wat de gemeente kan en wil doen om starterswoningen ook voor deze doelgroep te behouden en te voorkomen dat de eerste koper de woning met grote winst verkoopt. Een investering van mogelijk € 600.000,- in de leefbaarheid verdient naar de mening van het CDA een beter voorstel. Een voorstel waarin deze middelen worden gebruikt voor de realisatie van meer betaalbare huurwoningen, starterswoningen en seniorenwoningen, met aandacht voor de leefbaarheid van kleine dorpen. Het CDA hoopt dat haar inbreng wordt meegewogen in de nadere uitwerking van de plannen en levert graag een bijdrage aan de uitwerking van een beter plan. Met kortingen daar waar het nodig is!

www.cdamill.nl