Afgelopen donderdag was het weer zover. De gemeenteraad bijeen om enkele agendapunten te bespreken. Zowel in de commissievergaderingen als in de raad werd lang gediscussieerd over het gemeentelijk woningbouwprogramma 2019 en de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Andere onderwerpen werden door de commissies als hamerstuk aan de raad doorgeleid.

Vragenuur

In het vragenuur vroeg de VKP welke stappen het college onderneemt naar aanleiding van de motie over de motorcross. De wethouder: “De provincie is bereid mee te werken en de wethouders van het Land van Cuijk zijn een zoektocht begonnen naar crossmogelijkheden die ruimtelijk en milieutechnisch in te passen zijn”.

Het CDA vroeg zich af hoe onze ambtenarenorganisatie CGM zich houdt, vormt of ontwikkelt bij de nieuw te vormen gemeente Cuijk-Boxmeer-Sint Anthonis? Volgens de burgemeester is het nu nog te vroeg om daar iets concreets over te zeggen.

En AB’90 wilde weten welke effecten de nieuwe vrachtwagenheffing heeft op onze N-wegen, zoals de N264 in Sint Hubert. De wethouder: “De provincie heeft nog geen wegen hiervoor aangewezen en is hiermee bezig”. Wordt vervolgd dus.

Gemeentelijk programma 2019 regionale woningmarktstrategie

CDA vond het programma te weinig concreet en duidelijk, uitte zorgen over ambities en doelen die niet bereikt zouden worden en wilde van de gemeente meer actie. Ook vond ze dat vraag en aanbod van woningbehoefte ver uit elkaar liepen (mismatch). Ze kwam met twee moties (dwingende taakopdrachten aan college), samenvattend:

  • Het college moet de rol van woonregisseur steviger oppakken, tijdelijk woonprojecten realiseren en de raad tweemaal per jaar informeren over de stand van zaken hierin.
  • Het college moet meer inspelen op het verschil tussen vraag naar woningen en het laten bouwen van woningen.

De wethouder gaf in zijn beantwoording aan dat er in onze gemeente volop gebouwd wordt in alle sectoren en voor alle doelgroepen conform de onderzochte woonbehoefte. In aanbouw zijn 95 woningen/appartementen, 66 worden zeker gebouwd, 181 staan in de planning en inmiddels zijn er 66 initiatieven voor mogelijke bouw. Hij ontraadde hiermee de moties, omdat die overbodig leken.

Het CDA kwam tot rust, trok haar moties in en stemde uiteindelijk wel voor het gemeentelijk bouwprogramma. Maar vond wel dat alles eigenlijk echt beter moest!

VKP en AB’90: “CDA-moties hebben zeker bijgedragen tot constructieve beraadslagingen over woningbouw en hebben middels de beantwoording van de wethouder veel duidelijkheid gebracht!” De vleugels van Minerva’s uil zijn op tijd uitgeslagen!

AB’90: “Is er eigenlijk wel een mismatch, zoals het CDA zegt? Kijk om je heen en zie hoeveel er gebouwd wordt. Daar word je toch enthousiast van?” Gezamenlijk optrekken leidt tot betere resultaten dan er een politiek nummer van maken!”

Veiligheidsregio Brabant Noord

Nogal wat onvrede over deze Gemeenschappelijke Regeling. Een brandweerkazerne die met € 125.000 verlies verkocht moet worden aan de Veiligheidsregio, sterk oplopende kosten per inwoner en reserves die boven het plafond uitstijgen. Dat alles door interne ontwikkelingen die ons als inwoner nog veiliger moeten maken...

Tsja de VKP kreeg met de vraag, waarom reserves die volgens afspraak boven het plafond uitstijgen, niet naar aangesloten gemeenten teruggestort werden, nauwelijks steun van de burgemeester: “Als raad kun je een zienswijze indienen”.

Afspraken maken en bewust niet nakomen! Ofwel van Gemeenschappelijke Regeling naar Eigen Regeling! Zou Minerva nog meer uilen hebben?

Theo van Eenbergen
AB’90