Afgelopen donderdag kwam de gemeenteraad bijeen om een korte agenda af te werken. Aansluitend een besloten vergadering over de financiële positie van onze gemeente. En die belooft voor de komende kadernota en begroting niet veel goeds.

Vragenuur

AB’90 vroeg zich af waar burgers illegale dumping moeten melden nu de provincie met de ‘buiten-beter-app’ komt, daar waar onze gemeente de ‘Fixi-app’ hanteert. Wethouder: “Alles aangaande onze gemeente op de provinciale app wordt doorgesluisd naar de gemeentelijke Fixi-app”.

CDA kwam met een aantal vragen over de motorcross en mogelijke evenementen op het circuit. “Drie evenementen zijn mogelijk als het past en daarnaast wordt de zoektocht in het Land van Cuijk naar alternatieve motorcrosscircuits voortgezet. Gemeenten trekken hierin gezamenlijk op”.
VKP vroeg zich af wat de stand van zaken is met betrekking tot de grondprijsdifferentiatie. Die prijzen per m2 bouwgrond verschillen bij energieneutraal en levensloopbestendig bouwen, bouwen voor specifieke doelgroepen en bij grote kavels. Wethouder meldde, dat tot nu toe elke vraag toegekend is en dat niemand, ook met terugwerkende kracht benadeeld is. En natuurlijk wordt het anti-speculatiegeding gehanteerd.

Ingekomen stukken

Volgens de VKP moeten we als gemeente Mill en Sint Hubert verder zelf invulling geven aan de doelstellingen, die we gezamenlijk met alle gemeenten in het Land van Cuijk hadden gesteld over het project ‘Kernendemocratie’. “De CBA-gemeenten (Cuijk, Boxmeer en Anthonis) hebben voor ons de deur dichtgegooid”. De burgemeester bevestigde deze pijnlijke constatering.

Hoe ver is onze gemeente met het ontwikkelen van beleid voor woonwagenstandplaatsen vroeg de VKP? Wethouder: “We werken met een regionale aanpak en inventariseren momenteel de behoefte aan en het aanbod van standplaatsen. De provincie coördineert hierin met hulp van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Kan nog wel een tijdje duren.”

De drie agendapunten, inkoopbeleid ODBN (Omgevingsdienst Brabant Noord), wijziging bouwverordening en rapport Rekenkamercommissie onderhoud gemeenschapsaccommodaties werden niet noemenswaardig besproken en snel afgehandeld.

Subsidie aan gemeenschapsaccommodaties

Toch stelde AB’90 een interessante vraag aangaande het rapport van De Rekenkamer. “Hoe is het mogelijk dat in relatie tot subsidies aan de gemeenschapsaccommodaties, de reserves van de vier accommodaties uiteenlopen van 5.000 tot ruim 115.000 euro? Wordt met de toekomstige subsidieverstrekking hiermee rekening gehouden?” De wethouder zegde toe hier op terug te komen en met de raad bespreekbaar te maken.

Motie vreemd aan de orde van de dag

AB’90 nam het initiatief voor een gezamenlijk ingediende motie om het College te bewegen, oplossingen te zoeken naar het probleem van ruimtegebrek op het stroomnetwerk. Door knelpunten in het netwerk kan niet alle zelf opgewekte energie op het netwerk worden aangesloten. Uiteraard schaadt dit ruimtegebrek het draagvlak om zuinig met energie om te gaan en zelf op te wekken. De wethouder beloofde zich hiervoor in te zetten en te kijken naar mogelijk- en onmogelijkheden, maar achtte zijn individuele invloed gering. Wellicht kan gezamenlijk met de regio en netwerkbeheerders wel iets in gang gezet worden.

Theo van Eenbergen
AB’90