Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert de Kadernota 2020-2023 aangeboden aan de gemeenteraad.

De raad bespreekt de nota tijdens haar openbare vergadering op donderdag 4 juli aanstaande. De kadernota is bedoeld als sturingsinstrument voor de gemeenteraad. Met de vaststelling van de jaarlijkse kadernota geeft de gemeenteraad richting aan de opdracht die het college krijgt om het komende najaar een programmabegroting aan te bieden met een sluitend meerjarenperspectief. Deze kadernota schetst dus de gemeentelijke plannen voor 2020 en geeft tegelijkertijd een doorkijk naar de jaren 2021-2023.

Forse bijstellingen

De Kadernota 2020 laat een vooralsnog negatief meerjarig beeld zien. Vooral de enkele jaren geleden doorgevoerde bezuinigingen op de jeugdzorg en het toenemende beroep dat op de jeugdzorg wordt gedaan (met de daarbij fors oplopende kosten) zorgen ervoor dat de gemeente opnieuw geconfronteerd wordt met aanzienlijke bijstellingen door ontwikkelingen buiten de gemeentelijke invloedsfeer. De gemeente Mill en Sint Hubert is hierin overigens zeker niet uniek. Vrijwel alle gemeenten in Nederland hebben met dezelfde problematiek te maken. Daarnaast wordt van gemeenten verwacht dat zij zich voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet en zich optimaal inzetten voor een goede invulling van transitie in de landbouw, onder andere als gevolg van provinciale regelgeving.
Na publicatie van de Kadernota 2020 is duidelijk geworden dat alle gemeenten voor de jaren 2019, 2020 en 2021 een financiële compensatie van het Rijk ontvangen om de kosten voor jeugdzorg gedeeltelijk op te kunnen vangen. Deze positieve ontwikkeling geeft de gemeente Mill en Sint Hubert, zeker in het eerste jaar, wat lucht. Omdat deze compensatie vanuit het Rijk helaas niet structureel is, zijn de jaren 2022 en 2023 wat betreft jeugdzorg nog onzeker.

Aanpak

Het college heeft extra financiële ruimte gecreëerd in de begroting 2019 en verder. Deze ruimte is echter nog niet voldoende om de autonome ontwikkelingen en nieuwe beleidsvoornemens te realiseren. Daarom zal het college de komende maanden de begroting doornemen en beoordelen welke mogelijkheden er zijn om de gemeentelijke begroting in balans te brengen. Natuurlijk wordt ook de gemeenteraad hierbij betrokken. Wellicht zal de gemeente haar ambities moeten bijstellen als gevolg van deze ontwikkelingen. Hoe dan ook streeft het college ernaar om – samen met de gemeenteraad – in het najaar een meerjarig sluitende begroting voor te leggen.

Behandeling

De gemeenteraad van Mill en Sint Hubert behandelt de Kadernota 2020-2023 tijdens een openbare raadsvergadering op donderdag 4 juli vanaf 19.30 uur. De Kadernota 2020-2023 is te vinden op www.gemeente-mil.nl (Bestuur & Organisatie -> Gemeenteraad -> Raadsinformatie -> Raadsinformatie actueel -> Kalender -> 4 juli).