De gemeenteraad geeft tijdens de kadernota het college mee wat we terug willen zien in de begroting voor de komende jaren.

Doordat de landelijke overheid jaarlijks aangeeft hoeveel geld we vanuit het Rijk kunnen verwachten, is het lastig hierop in te spelen. Er wordt meer geld uitgegeven voor jeugdzorg dan dat we jaarlijks ontvangen. Voor de jaren 2020 en 2021 gaan we hiervoor extra geld krijgen, de jaren daarna niet meer. Dit zijn de jaren waarin tekorten dreigen te ontstaan. We zullen dus keuzes moeten maken. Dat betekent kosten besparen en waar mogelijk deze daar neerleggen waar ze thuis horen.

Dienstverlening

De VKP vindt het belangrijk dat onze gemeente een goede dienstverlening heeft waaronder een goede communicatie met de inwoners. Steeds meer wordt er gebruik gemaakt van digitale middelen maar ook worden de weekbladen nog veel gelezen, met name De Neije Krant. De VKP heeft daarom een voorstel ingediend waarbij het college wordt opgeroepen voortaan de gemeentelijke berichten te plaatsen in De Neije Krant.

N264

Belangrijk aandachtspunt voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Sint Hubert zijn de ontwikkelingen betreffende de N-264. Wat de VKP betreft is de opzet van de Provincie om de huidige weg veiliger te maken (terwijl de ruimte hiervoor ontbreekt) leuk en aardig maar biedt dit geen enkele oplossing voor de leefbaarheid op de langere termijn. De VKP zit actief in dit proces en spreekt hierover de verantwoordelijken op gezette tijden aan. Ook nu er waarschijnlijk een proef komt op de provinciale weg tussen Oss en Grave middels vrachtwagenheffing, blijven wij dit volgen en zullen er op toezien dat de gemeente hiertegen bezwaar gaat aantekenen.

Bouwen

Het is goed om te zien dat er in alle 4 de kernen volop gebouwd wordt. Daarnaast zijn er diverse plannen in ontwikkeling zoals de voormalige locatie Mariënweerd en 't Kavelt in Mill, maar ook de herontwikkeling van locatie D’n Bens en omgeving in Langenboom. De VKP maakt zich echter zorgen over de bouwmogelijkheden in Sint Hubert en heeft het college verzocht voor de beoogde bouwlocaties de bestemmingsplanprocedures op te starten. Wat betreft duurzaamheid maakt de VKP zich zorgen over de haalbaarheid en betaalbaarheid en dienen we de realiteit niet uit het oog te verliezen.

Land van Cuijk

Wat is de toekomst van het Land van Cuijk en welke positie hebben de gemeenten in dit proces? Het is aan de gemeenteraden om hierin een besluit te nemen. De VKP hanteert het principe dat we uitgaan van onzen eigen kracht. We streven naar en werken aan een kwalitatief goede en efficiënte dienstverlening voor onze inwoners. Om dit te realiseren zijn we destijds gestart met de ambtelijke samenwerking (CGM). Wij staan voor 100% achter het door ontwikkelen (en niet het afbreken) van deze organisatie. Daarnaast zijn wij van mening dat onze gemeentelijke stem absoluut niet verloren mag gaan in een groter geheel, aangezien we deelnemen in diverse gemeenschappelijke regelingen in het belang van onze inwoners.

Namens de VKP,
Anne Derks
www.vierkernenpartij.nl