Zo begon het CDA met de algemene beschouwingen bij de Kadernota. Bedoeld werd dat onze gemeente snel moest aanhaken bij de herindelingsplannen van CBA (Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis), voor het te laat is. Niet wetende dat de vergadering na viereneenhalf uur uiteindelijk ook 5 voor 12 laat in de avond zou eindigen.

Muziekonderwijs

Het muziekonderwijs wordt misschien in de toekomst anders gesubsidieerd. VKP en AB’90 dienden een motie in om niet meer de Hafa’s (Harmonie en Fanfare) voor muzieklessen te subsidiëren, maar die subsidie rechtstreeks aan leerlingen te geven. Leerlingen kunnen dan zelf bepalen bij wie ze lessen willen volgen met een instrument naar eigen keuze. Om verschillende redenen zijn de Hafa’s daar niet blij mee. Bij loskoppeling van contributie en lesgeld is er minder binding met de vereniging en brengt het voortbestaan in gevaar. Het college werd verzocht een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van individuele subsidie voor muziekonderwijs. Gaande het onderzoek wordt voorlopig het subsidiebedrag muziekonderwijs bij de Hafa’s voor 2 jaar vastgesteld op € 42.150.

De jaarrekening 2018

De jaarrekening over 2018 werd na accountantsverklaring vastgesteld met een positief resultaat van 549.000 euro en direct aan de reserves toegevoegd. In zijn verklaring gaf de accountant aan dat de financiële positie van onze gemeente weliswaar gezond is, maar de reserves echt wel een versterking nodig hebben.

De kadernota 2020

De kadernota is als voorbereiding op de begroting eigenlijk het belangrijkste document. Hierin geven de politieke partijen hun wensen, ideeën en suggesties mee aan het college. Daar waar financiële ruimte is wordt hiermee rekening gehouden. Enkele onderwerpen staan hieronder.

In een gezamenlijke motie riepen alle fracties het college op om vanaf 1 januari 2020 betaalde gemeenteberichten in de ‘Neije Krant’ te publiceren. Naast publicaties in de gedrukte krant, zag men ook de voordelen van de goed bezochte website ‘inmill.nl’ en geïntegreerde social mediakanalen om inwoners goed te kunnen bereiken en informeren.

CDA was tevreden met het woningbouwprogramma, maar vond dat voor ‘spoedzoekers’ in onze gemeente zo snel mogelijk tijdelijke woningen gebouwd moeten worden. Deze woningzoekenden zijn nu aangewezen op familie, campings of zelfs illegale bewoning. Met een unaniem gedragen motie werd het college verzocht zo snel mogelijk met een oplossing te komen en partijen te benaderen om dit initiatief van de grond te krijgen.

De VKP en CDA drongen er bij het college op aan, gelijktijdig met de voorbereiding van Pastoor Jacobsstraat een uiterste poging te doen om een vrachtwagenheffing op de N264 te krijgen en op zoek te gaan naar een structureel betere oplossing voor het verkeer op die N264.

Het CDA zag de oude milieustraattarieven graag terug vanwege o.a. dumping van afval. De wethouder: ”Afvalstoffenheffing gaat dan voor iedereen flink omhoog en zal het principe van ‘de vervuiler betaalt’ loslaten.

Vijf voor twaalf...

Agendapunt 13 was de uitsmijter en ging natuurlijk over aansluiting van Mill en Sint Hubert bij CBA-gemeenten. Met een ellenlange opsomming gaf het CDA de coalitie te verstaan hun halsstarrige houding voor zelfstandigheid op te geven. Met name AB’90 beet fel van zich af en zag het CDA als populistisch met verdraaien van feiten en het verstrekken van doemscenario’s. Uiteindelijk eindigde het welles/nietes-debat om vijf voor twaalf. Pfff... de deur achter je dicht trekken of nog op een kier zetten?

Theo van Eenbergen
AB’90