De VKP draagt alle verenigingen in onze gemeente een warm hart toe. Daarom hebben we ruim een jaar geleden ook veel tijd en energie gestoken in het mede tot stand brengen van een subsidiebeleid dat uitgaat van het faciliteren van verenigingen op basis van gelijkwaardigheid.

Een speciale plek binnen het subsidiebeleid nemen de 3 muziekverenigingen in onze gemeente in. In het verleden werden de muzieklessen voornamelijk door De Meander verzorgd. Na het opheffen van De Meander heeft de gemeente een vast bedrag per jaar beschikbaar gesteld aan iedere muziekvereniging met daarbovenop nog een bedrag per jeugdige leerling. Dit alles om muziekonderwijs toegankelijk te maken en houden voor onze jeugd. Jammer genoeg heeft hiermede echter niet elke jeugdige tot 18 jaar toegang tot muziekonderwijs. Daar waar we het financieel aantrekkelijker maken om alle muziekinstrumenten waarin de muziekverenigingen lesgeven te leren bespelen, geldt dit niet voor andere instrumenten, zoals bijvoorbeeld gitaar, viool, piano etc.

Het leren bespelen van een muziekinstrument brengt behoorlijke kosten met zich mee. Doe je dit bij een harmonie of fanfare dan zijn de leskosten aanzienlijk lager, door de subsidie die een fanfare of harmonie hiervoor van de gemeente ontvangt. Bij een particuliere organisatie (zoals in Mill bijv. Music Fun) liggen de lesgelden vanwege het niet subsidiëren hiervan daarom beduidend hoger. Om te onderzoeken of het mogelijk is om ook subsidie te verlenen aan kinderen die een ander muziekinstrument willen leren bespelen en hiervoor niet bij een harmonie of fanfare terecht kunnen, heeft de VKP (samen met AB'90) in de raadsvergadering van 4 juli j.l. middels een motie het college verzocht om hiernaar een onderzoek in te stellen. Bij dit onderzoek dient naar diverse subsidievormen gekeken te worden, maar ook naar de mogelijke (financiële) gevolgen voor zowel de harmonieën en fanfares als voor de gemeente.

De gemeenteraad wil graag op zo kort mogelijke termijn op de hoogte worden gebracht van de uitkomst van dit onderzoek. Aan de hand hiervan kunnen we bekijken hoe we in de toekomst kunnen bijdragen aan het stimuleren van muziekonderwijs voor een grotere groep jeugdigen.

Om intussen de muziekverenigingen niet in financiële onzekerheid te laten, heeft de VKP (wederom samen met AB'90) middels een amendement (wijziging van een voorgesteld raadsbesluit) vastgelegd dat de komende 2 jaar hun subsidiebedrag voor de jeugdige leerlingen (gebaseerd op een bijdrage van € 585,00 per leerling) van € 42.150,00 per jaar gehandhaafd blijft.

Zodra de uitkomsten van het onderzoek inzichtelijk zijn, zullen we hiermee aan de slag gaan.

Namens de VKP
Anne Derks en Francien van Berlicum