Bron: Google Maps

Natuurlijk dat is ook erg belangrijk, maar dat is bij herindeling niet anders dan nu denk ik. Zeer belangrijk is hoe de processen zijn of worden ingericht, dat maakt voor een grotere of kleinere gemeente totaal niet uit.

Wat ik begrijp uit de visie van de nieuwe gemeente CBA is hiervoor in ieder geval een zeer belangrijke plek ingeruimd en wordt ingevuld door het gestarte proces van kernendemocratie.

Hoe werken mensen met elkaar samen?

De nieuwe ambtelijke organisatie wordt zodanig ingericht dat hierop optimaal ingespeeld kan en gaat worden in het belang van alle dorpskernen zegt CBA. De grote van de gemeente is daarin niet echt bepalend.

Voor ons als inwoners is het van belang dat we het samen gezellig en fijn hebben, ons veilig voelen, ons kunnen blijven ontwikkelen en leren, wonen en recreëren. Basis voor een Goei Leven! Echt luisteren naar ons, als GEMEENSCHAP!

Laten we ons bewust zijn van de kwaliteiten die we bezitten als dorp, als dorpsgemeenschap maar dan wel met het vizier gericht op de toekomst.

Denken in kansen en mogelijkheden! Geef ons als inwoners meer mogelijkheden om zelf zaken te regelen wat dan wel inhoud, méér zeggenschap en de daarvoor benodigde middelen en financiën.

Vragen:

  1. WAT wordt de status van de vele burgerinitiatieven in onze dorpskernen, denk bv aan Dorpsplan Langenboom? De invloed van dorpsraden?
  2. WAT gaat er gebeuren met de samenwerking binnen RBT – recreatie en toerisme en andere samenwerkingsverbanden die nu best aardig lopen?
  3. WAT kunnen gemeentelijke sociaal, culturele en zorg organisaties maar ook sportverenigingen en stichtingen straks nog in een betrekkelijk arm maar zelfstandig Mill? Welke diensten worden nog aangeboden?
  4. Krijgen clubs vrijwilligers nog de morele en financiële steun bij een herindeling maar ook bij een zelfstandig Mill?

Samenwerken met elkaar en met de regio

Ja natuurlijk, heel belangrijk!

Neem bijvoorbeeld de belangen van Onze ondernemers.

De belangen van veel ondernemers gaan ruim over de gemeentegrenzen heen. Een bestuurlijk krachtige gemeente kan die belangen in de diverse regionale gremia veel beter behartigen.
Denk bv. aan de infrastructuur en mobiliteitsvraagstukken zoals bv het doortrekken van de A77, verbetering trein en busverkeer, gebruik waterwegen. Elk van deze uitdagingen vergen sterke “invloed” bij regionale, provinciale en landelijke overleggen.
Eén gemeente met méér invloed, dus méér inwoners en dus méér economische belangen zijn van belang voor Retail, Midden en Kleinbedrijf en industrie in bv Cuijk, Boxmeer, Mill en de grote multinationals-marktleiders in onze regio hebben behoefte aan een grotere en deskundige bestuurlijke schaal.
Ook het direct behartigen van belangen voor ondernemers en hun medewerkers gaat een grotere gemeente beter af.
Meer ambtelijk gespecialiseerd personeel voor meer en betere aandacht voor gepast (voortgezet- beroeps-)onderwijs en stageplekken!
Innovatie en ICT oplossingen vragen om besturen met visie én een ambtelijk apparaat dat dit adequaat kan initiëren, ondersteunen en uitvoeren.

Vragen:

  1. Hoe wil je dit straks realiseren binnen ‘n toch kleine zelfstandige gemeente als Mill?
  2. Zijn voldoende gekwalificeerde medewerkers met passie geïnteresseerd in ons als kleine gemeente? Met andere woorden zien ZIJ ambtenaren dus toekomst om hier straks in een zelfstandig Mill te solliciteren én te werken?

Ad Berends, trotse inwoner van de gemeente Mill en het Land van Cuijk