Met de campagneslogan 'Wat is jouw missie?' sluit Missio aan bij het thema van de Buitengewone Missiemaand. Iedere gedoopte heeft een missie.

Iedereen heeft de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen. De poster laat dat ook zien. Drie jonge vrouwen verlaten de kerkdienst die ze zojuist hebben bijgewoond in het dorp Rakso en gaan op weg. Ze zetten zich in beweging. Dat wat ze gehoord, gevierd en beleefd hebben, gaan ze omzetten in daden, ieder op hun eigen manier.

Missiezondag is het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereld- wijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Die verantwoordelijkheid wordt concreet in de wereldwijde collecte, die Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie van de katholieken maakt.

MISSlO Nederland maakt deel uit van de internationale Pauselijke Missiewerken. MISSlO steunt wereldwijd kinderen in nood, het pastorale werk van parochies en bisdommen en de opleiding van priesters, diakens, pastorale werkers en catechisten. Dit jaar gaat onze aandacht uit naar de christenen in het Noordoosten van India. De katholieke kerk ziet het hier als haar missie om zich in te zetten voor de bescherming van de waardigheid en de rechten van de mensen en voor de bescherming van de schepping en de inheemse bevolking te begeleiden in een samenleving die verandert.

Op Missiezondag 20 oktober wordt over de hele wereld in de katholieke Kerk gecollecteerd voor het pastorale werk van de parochies in de derde wereld. Of geef uw bijdrage op NL65INGB0000001566, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.