Bron: Google Maps

Maar wel met grote ZORGEN over o.a. ‘dienstverlening’ en ‘bedrijfsvoering’ bij het zelfstandig blijven van onze gemeente.

De coalitie’s AB90 en VKP zeggen dat het heel goed kan om zelfstandig te blijven. Dat we het gemakkelijk alleen af kunnen met een eigen gemeentebestuur, eigen ambtenaren én waar nodig ingehuurde krachten.

Nu, maar ook naar de toekomst moeten door gemeentes op veel beleidsthema’s verstandige-belangrijke keuzes worden gemaakt. Een gemeente en het besturen daarvan gaat niet sec alleen over ‘geld’, het moet toch bovenal gaan over, “Hebben wij het naar onze zin hier”, ook in de toekomst en voor de toekomst van onze kinderen-kleinkinderen.

Er komt o.a. door decentralisatie steeds meer op de gemeente af. Denk aan:

 • Toenemende aandacht voor jeugd, sociale- en seniorenzorg, onderwijs - scholen, woningbouw-starterswoningen en op handen zijnde krimp
 • Toenemende criminaliteit die onze samenleving steeds meer ondermijnt
 • De energietransitie, ICT ontwikkelingen en omgevingswetgevingen
 • Veranderend speelveld ivm kernendemocratie, burgerparticipatie
 • De schaalvergroting bij maatschappelijke organisaties zet door
 • Milieu & Natuur vraagstukken die oplossing behoeven
 • Stimuleren en inspireren van burgerinitiatief in alle kerkdorpen
 • Gezondheid, verspilling en Goed Eten, ook boven aan de politieke agenda
 • Contact producent & consument stimuleren in onze agrarische regio. Enz.

Prof. dr. P.P. Tordoir, aug. 2019: “Het Land van Cuijk vormt een opmerkelijk en kansrijke economische hotspot in het zuiden van het land.”

“De uitdagingen vergen nadrukkelijk samenwerking in regionaal verband, maar tevens ook samenwerking in bredere verbanden en op hogere schaalniveaus. Maak beleid voor de economie en beroepsbevolking.”

Het Land van Cuijk herbergt een kansrijke hotspot binnen de exporteconomie van Zuid-Nederland, die nog weinig wordt herkend in bestuurlijke en beleidskringen. Daaraan werken is een prioriteit.

Voor interregionaal denken en handelen is het nuttig als de (relatief kleine) gemeenten in het Land van Cuijk de ‘gezamenlijke vuist’ te kunnen maken.

Versterking van de zwakke infrastructuurverbinding van het Land van Cuijk met oa de Brainportregio Zuidoost ligt voor de hand gezien de geschetste ruimtelijk economische dynamiek. Samen sta je sterker dit te realiseren.

Creëer beleid voor sociale vitaliteit en aantrekkingskracht.

De bevolkingsstructuur wordt steeds meer éénzijdig door teruglopende aantallen jongvolwassenen en gezinnen en een snel toenemende groep ouderen. In kleinere kernen is of dreigt er krimp. Voor de sociale veerkracht van de regio en ook voor de economische toekomstkansen is het nodig om daaraan te werken. Gemeenten zullen dat gezamenlijk moeten doen om kracht te kunnen maken.

De meest concrete regionale opgave daarbij is om de aantrekkingskracht van de regio als woongebied voor jonge gezinnen te versterken. Hier in liggen prima kansen gezien de voorkeur van deze bevolkingsgroep voor ruime en betaalbare woningen en een groene en kindvriendelijke omgeving.

Stimulering van toerisme en recreatie in onze regio Land van Cuijk.

Organisatie van regionale en interregionale afstemming en samenwerking enz. enz.

Tot zover Prof. dr. P.P.Tordoir.

Beste AB90 en VKP,

Willen jullie dit allemaal als kleine zelfstandige gemeente aanpakken?

 • Zijn wij als zelfstandige gemeente voldoende capabel om al deze thema’s straks adequaat op te pakken-uitvoeren in het voordeel van ons inwoners?
 • WAT doet dat met de toekomstige kwaliteit van dienstverlening, wonen, recreëren en werkgelegenheid voor ons als inwoners, als gemeenschap?

En,

 • WAT zijn volgens jullie de gegronde argumenten om herindeling telkens af te wijzen? Dit met de wetenschap dat Cuijk echt niet blijft binnen CGM.
 • HOE gaan jullie dit, zie wat er op ons af komt, nu én straks verantwoorden naar jullie achterban, jullie kiezers, de kerkdorpen, ons als inwoners? En, naar onze kinderen-kleinkinderen? VERTROUWEN in plaats van WANTROUWEN.

Wij wonen, werken en recreëren in een fantastisch mooi landelijk en gastvrij gebied met daarbinnen vele uitdagingen naar de toekomst.

Laten we die uitdagingen SAMEN oppakken, niet tégen elkaar maar mét elkaar! GEEN GRENZEN MAAR MENSEN!

Met elkaar initiatieven op blijven zetten waardoor het aantrekkelijk is om hier te blijven. Kijken naar wat er al is en op zoek naar datgene wat beter kan.

DOEL is toch dat we als familie en vrienden langer en vooral gezellig kunnen blijven wonen in ons ‘eigen’(kerk-)durpke en, dat kan heel goed als inwoners van Mill & Sint Hubert in en binnen de gemeente Land van Cuijk!

LATEN WE SAMEN OPTREKKEN OM DAT TE BEWERKSTELLIGEN.

VERGT DAT VERDER ACTIE, DOEN WE DAT TOCH ZEKER, SAMEN!

Ad Berends TROTSE inwoner van Mill én het Land van Cuijk