De begroting van onze gemeente heeft een omzet van ongeveer 29 mln. euro en al dat geld wordt voor u en mij grofweg besteed in 5 programma’s.

1) dienstverlening, veiligheid en bestuur 2) openbare ruimte 3) bouwen, wonen en milieu 4) kind cultuur en sport en 5) maatschappelijke zaken. Onder deze programma’s vallen heel veel producten en activiteiten.

Al deze programma’s werden vorige week donderdag 7 november vanaf 19.30 uur in een lange raadsvergadering besproken en aansluitend in de vroege ochtend van 8 november vastgesteld. Na een ingelaste schorsing kwam het CDA met een verklaring, niet in te stemmen met de sluitende begroting.

CDA stemt tegen!

De kersverse maar nog niet volledige en onduidelijke ‘Bestuursrapportage’ van het college bevat enkele grote risico’s ad € 309.000, die de begroting met rode cijfers zouden schrijven. Reden genoeg voor het CDA om tegen de begroting te stemmen. Het CDA kende geen genade met de woorden van de portefeuillehouder financiën, die toezegde genoeg dekking te vinden voor deze risico’s.

CDA-moties overbodig

CDA-moties over uitbreiding van onderzoek naar varianten van ambtelijke organisaties, en het voeren van een openbaar debat over de bestuurlijke toekomst van Mill en Sint Hubert strandden. VKP en AB’90: “Een onderzoek is immers in gang gezet en dat debat staat sowieso al op de agenda!”

Beleidsarm met weinig politiek

De sluitende begroting voor de komende jaren is beleidsarm, maar bevat geen extra lasten voor burgers en bedrijven en behoudt het voorzieningenniveau. De vele discussies over de begroting hadden weinig politieke lading en gingen vaak over details. De door VKP ingebrachte amendementen en moties brachten nog kleine wijzigingen in de begroting aan.

Gemeente in de maag met ‘landjepik’

Bij de bespreking van de ingekomen stukken viel vooral het conflict tussen De Wester en de gemeente op. Via een projectontwikkelaar is de gemeente al ver gevorderd om op het terrein van de voormalige Leeuwerikschool (19) en de Havikstraat (8) woningen te bouwen. Het overleg tussen beiden is in een impasse geraakt en onlangs heeft de Wester een stuk grond geclaimd en afgepaald, waardoor twee woningen minder gebouw kunnen worden. ‘De Wester’ beroept zich op oude afspraken en bestaansrechten, waardoor voor de gemeente gederfde inkomsten worden geschat op € 250.000. CDA verweet het college van begin af aan, de gesprekken met ‘De Wester’ onzorgvuldig te voeren. Wordt vervolgd!

Uitsmijter

Met een motie vreemd aan de orde van de dag wil het CDA op 12 december een openbaar raadsdebat voeren over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. AB’90 en VKP willen hoofdzakelijk niet verder gaan dan een afweging van voor- en nadelen bij zelfstandigheid van onze gemeente. Zulks aan de hand van bevindingen van een door de raad ingeschakeld onderzoeksbureau. En dat gaat het CDA niet ver genoeg. Zo ontstond er in de vroege ochtend van vrijdag 8 november toch nog een felle woordenwisseling tussen AB’90 en het CDA. Zoals eerder vermeld, stemde de raad deze motie weg.

Theo van Eenbergen,
AB’90 Mill