Bron: Google Maps

Er wordt al jaren gepraat over hoe er beter samengewerkt kan worden in het Land van Cuijk. Net zo lang wordt er al gesproken over herindelen.

Veelzeggend dat de meningen over dit onderwerp zo verdeeld zijn. Naast vele signalen voor een grotere herindeling hoor en spreek ik ook veel inwoners die juist niets voelen voor één grote gemeente. Juist in zo’n mooie verbindende gemeente als Mill & Sint Hubert hebben we volop kansen om eigenwijs te zijn, om klein en dapper te zijn en om samen te werken met iedereen om ons heen.

Velen stellen de vraag: ‘Waarom laten we het niet gewoon bij de situatie zoals die nu is?’ Sinds 2014 werkt onze gemeente samen met de gemeenten Cuijk en Grave in een ambtelijke organisatie. Iedere gemeente is voor 1/3 deel ‘eigenaar’ van deze ambtelijke dienst. Het college van de gemeente Cuijk heeft aangegeven uit dit samenwerkingsverband te stappen en te gaan herindelen met Boxmeer en Sint Anthonis. De ambtelijke dienst moet dus opnieuw ingericht worden. Daarin hebben we kortweg twee keuzen:

  • Behouden van een zelfstandige maar samenwerkende gemeente Mill en Sint Hubert
  • Samenvoegen en fuseren met de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis

Herindelen heeft zeker voordelen. Deze zijn al veel benoemd en naar mijn mening soms een beetje suggestief. Maar zoals voor iedere kwestie heeft ieder verhaal twee kanten. Ik wil hier graag de voordelen van zelfstandig blijven benadrukken. Laat ik er een paar noemen;

  • Onze gemeente is een overzichtelijke gemeente, Met korte lijnen tussen gemeente en inwoners.
  • Ieder dorp levert minimaal 2 raadsleden en zijn dus zichtbaar vertegenwoordigd.
  • Een gemeente die financieel op orde is. Met weliswaar hoge belastingen (door veel voorzieningen). Maar wel lage schulden en behoorlijk wat reserves.
  • De gemeente Mill en Sint Hubert beschikt over meer dan gemiddelde voorzieningen in de dorpen. Bij een herindeling is het waarschijnlijk dat door overlap of door het gelijktrekken van beleid, er minder voorzieningen overblijven.
  • Heringedeelde gemeenten gaan niet doelmatiger of efficiënter werken.
  • Schaalverkleining door alle lokale verantwoordelijkheden bij dorpsraden neer te leggen (kernendemocratie) lossen die problemen niet op,
  • Het blijkt dat kleine gemeenten de decentralisatie in het sociale domein beter en voortvarender uitvoeren dan de grotere gemeenten. Naast beheersbaarheid van de kosten vindt ook de rijksoverheid dat decentralisatie van het sociale domein dichter bij de burger moet staan om de juiste hulp te bieden.

Herindeling is geen denkbeeldig geneesmiddel om alle regionale uitdagingen aan te pakken en blijkt geen garantie voor meer efficiency. Ook in de semipublieke sector is steeds meer de overtuiging dat grootschaligheid niet meer van deze tijd is. Bij bijvoorbeeld scholen, woningbouwverenigingen en ziekenhuizen zien we de negatieve gevolgen en komt men steeds meer terug op eerder doorgevoerde fusies. Steeds vaker kiest men voor opsplitsing in kleinere eenheden. Efficiency is namelijk niet gerelateerd aan grootte, maar aan inrichting van het proces of combinatie van verschillende kleine eenheden.

Bij gemeentes wordt dit opgelost door samenwerkingsverbanden.. De regio wordt voor grote opgaves steeds belangrijker. Niet de grootte van de gemeente telt, maar de samenwerkingskracht in de regio. Regionaal beslissen en samenwerken waar moet, lokaal beslissen wat kan. We leggen zo de nadruk dan op de menselijke maat en versterken elkaar op de belangrijke en strategische thema’s.

Er wordt gezegd dat we dit straks allemaal zelf moeten gaan doen. Dat is niet zo, op de belangrijke thema’s zoals (jeugd)zorg, WMO, veiligheid, energietransitie, onderwijs, leerlingenvervoer, etc. etc. blijven we gewoon samenwerken en verandert er niets.

We hebben over veel onderwerpen een eigen mening, dat is de kern van onze democratie! Maar die ene mening is niet ‘beter’ dan de andere. Laten we elkaars meningen respecteren, naar elkaars argumenten luisteren en maak vooral je eigen afweging. Laat je stem horen op donderdag 23 januari.

Bram Hendriks
Raadslid, maar vooral tevreden inwoner van de gemeente Mill en Sint Hubert

Voor onderbouwing en achtergrondinformatie, zie: www.ab90.nl/volksraadpleging.