De laatste weken krijg ik veelvuldig de opmerking: ‘we weten dat jullie (CDA en Dorpslijst Langenboom) voor aansluiting bij de fusie van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis zijn tot één gemeente Land van Cuijk, maar ik hoor van anderen dat een zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert best mogelijk is. Hoe zit dat?’

De gemeente Mill en Sint Hubert moest, om voldoende kwaliteit van diensten aan de inwoners te leveren, in januari 2014 ambtelijk fuseren met Cuijk en Grave tot CGM en heeft geen eigen ambtenaren. Destijds was er afstemming om in 2018 tot een bestuurlijke fusie te komen. Door veranderde opdrachten vanuit het rijk en nieuwe toekomstperspectieven was de beperkte schaal van CGM niet meer reëel. En dus werd er samen nagedacht over één sterke regionale, economische en slagkrachtige gemeente in het Land van Cuijk; een gemeente bestaande uit Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis, Grave en Mill en Sint Hubert.

Vele onderzoeken later bleek dit de meest duurzame oplossing te zijn die recht doet aan de vele samenwerkingen in het Land van Cuijk, dit in aansluiting op samenvoegingen in het onderwijs, maatschappelijke organisaties, een Goei Leven, Rabobank en Industriële Kring in samenwerking met de bedrijventerreinen. Samen werkt beter!

Nu worden vele besluiten vertraagd en met veel extra kosten aan ambtenaren moeten vijf colleges en raden besluiten nemen.

In één land van Cuijk wordt er sneller, beter, efficiënter en goedkoper gewerkt.

Alle gemeenteraden vinden dat er gelijktijdig een schaalverkleining naar dorps- of wijkniveau moet komen, de vaker genoemde kernendemocratie. Dit houdt in dat wijken en dorpen zelf, met ondersteuning van de gemeente, daar waar men wil zeggenschap krijgen over hun eigen omgeving en verenigingsleven.

Een mooi voorbeeld van een dergelijk initiatief is Dorpsplan Langenboom. Deze krijgt in de huidige gemeente, maar zeer zeker ook in de nieuwe gemeente Land van Cuijk alle kansen en ondersteuning. Dit is waar de nieuwe gemeente voor zal staan: het ondersteunen van burgerinitiatieven.

Daarnaast lost het Dorpsplan Langenboom een versnippering van half gebruikte accommodaties op. Het brengt inwoners en vrijwilligers samen en verlaagt de druk op de schaarse beschikbaarheid aan vrijwilligers. Samen sta je sterker!

Het college van burgemeester en wethouders van Mill heeft onderzoeksbureau Partners en Pröpper de opdracht gegeven om uit te zoeken of een eigen ambtelijke organisatie bij een zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert mogelijk zou zijn. We hebben het onderzoeksrapport uitvoerig bestudeerd en ook deskundigen naar hun oordeel gevraagd. Iedereen komt tot dezelfde conclusie: het kost miljoenen Euro’s om een eigen organisatie op te zetten en extra miljoenen per jaar om deze in stand te houden. Deze extra kosten komen op het bordje van de inwoners. Hoe ga je deze organisatie van de grond af opbouwen, waar haal je de medewerkers vandaan? We hebben het college tijdens de raadsvergadering op 12 december gevraagd naar haar idee over de realiseerbaarheid, de financiële haalbaarheid en de uitwerking. Antwoorden waren: ‘het staat in het rapport’, ‘we weten het ook niet’ en ‘veel extra onderzoek is nodig’.

Eén ding is zeker: Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord worden eilandjes omgeven door sterke en grote gemeenten. Alle energie en vele extra miljoenen gaan op in de opbouw van de eigen ambtelijke organisatie. De dienstverlening aan de burgers komt onder druk te staan. De wachttijden voor vergunningen zullen toenemen. Geld voor nieuwe activiteiten, verenigingen en andere dorpsbelangen is er niet meer. De lasten zullen nog hoger worden. En dat alleen om zelfstandig te blijven!

Meer kosten voor mindere dienstverlening.

Al deze extra kosten moeten de inwoners zelf opbrengen, aansluiting levert 5,2 miljoen Euro extra op om te besteden aan kernendemocratie.

Laat uw stem op donderdag 23 januari niet verloren gaan, kies voor vooruitgang en aansluiting bij Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis tot één Land van Cuijk.

Petra van Schayik
Raadslid CDA/Dorpslijst Langenboom