Nadat er in 2018 besluitvorming over de N264 in Sint Hubert heeft plaatsgevonden, heeft de provincie zich sindsdien vooral gefocust op de herinrichting van de bebouwde kom. De hiervoor gemaakte plannen worden op dit moment verder uitgewerkt.

Dit voorjaar is een ander team van de provincie gestart met het maken van plannen voor de herinrichting van het buitengebied. Het gaat hierbij over het korte stuk tussen rotonde Erica en de bebouwde kom en het traject tussen de bebouwde kom en de rotonde bij Haps.

Mede op verzoek van de Dorpsraad is er (net zoals voor de bebouwde kom) ook voor het traject Sint Hubert - Haps een werkgroep opgericht waarin zowel aanwonenden als andere belanghebbenden (ZLTO, milieuvereniging etc.) hebben plaatsgenomen. De Dorpsraad is als procesbewaker betrokken en volgt in die hoedanigheid de ontwikkelingen en woont ook de bijeenkomsten met de werkgroep bij.

Tegenstrijdige plannen

Tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep ‘buitengebied’ hebben vertegenwoordigers van de provincie meerdere keren benoemd dat het traject Sint Hubert - Haps op een dusdanige manier moet worden ingericht dat het verkeer vlot door kan stromen, de weg zo’n 20.000 (!) verkeersbewegingen per dag af moet kunnen wikkelen en dat vrachtverkeer zo min mogelijk belemmerd mag worden. Deze uitspraken hebben zowel de Dorpsraad als nogal wat leden van de werkgroep ‘buitengebied’ ten zeerste verbaasd, daar deze volledig in strijd zijn met het doel van de herstructurering van de bebouwde kom die vooral gericht is op het verlagen van de snelheid en het verminderen van de door de hoge verkeersintensiteit veroorzaakte overlast. Daarnaast wordt met deze uitspraken ook voorbijgegaan aan de eerder geuite zorgen over de verdere toename van vrachtverkeer.

Wat de Dorpsraad verder is opgevallen is dat de vertegenwoordigers van de provincie vanaf het begin voor zichzelf al duidelijk hebben hoe een en ander vormgegeven dient te worden en dat er hierbij weinig ruimte is voor input van aanwonenden en andere inwoners van ons dorp. Meerdere leden van de werkgroep ‘buitengebied’ hebben bij de Dorpsraad aangegeven dat input die in de eerste bijeenkomst is opgehaald, niet terug wordt gezien in de latere uitgewerkte voorstellen. Zo hebben alle aanwonenden aangegeven tegen een parallelstructuur te zijn, maar is deze tot verbazing van de leden van de werkgroep toch nader uitgewerkt en tijdens de tweede bijeenkomst gepresenteerd.

Een ander voorbeeld waar op dit moment discussie over is, is het deel tussen de bebouwde kom en de Achterdijk. Dit stuk van de N264 is al in de bijeenkomsten van de werkgroep ‘bebouwde kom’ ter sprake geweest. Een grote meerderheid van die werkgroep heeft toen al aangegeven dat op dit deel een verlaging van de toegestane snelheid gewenst is. Dat zou kunnen door het verlagen van de snelheid naar 60 km/u, het verleggen van de grens van de bebouwde kom en/of het aanleggen van een rotonde bij de Achterdijk. Argumenten hiervoor zijn voorkomen dat verkeer met volle vaart de bebouwde kom in komt denderen dan wel op het laatste moment vol in de remmen moet, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het verminderen van de overlast. Daar dit destijds als een reëel verzoek is beschouwd, is aangegeven dat dit in het traject voor het buitengebied nader uitgewerkt zou moeten worden. Tot op heden is een echte toezegging hiervoor uitgebleven. Wel heeft men voorgesteld om op dit deel van de N264 de verkeersveiligheid te verbeteren door de bomen die langs de weg staan te rooien.

Brief aan gedeputeerde

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de Dorpsraad een brief gestuurd naar verantwoordelijk gedeputeerde van der Maat en hem om opheldering gevraagd. Ook heeft de Dorpsraad opnieuw haar zorgen geuit over de gevolgen voor de leefbaarheid in en rondom ons dorp en er op aangedrongen de voorstellen en wensen van de werkgroep(en) alsnog serieus in overweging te nemen.