Aldus huisaccountant Deloitte. Uit de jaarrekening blijkt dat onze gemeente een gezond eigen vermogen en een lage schuldpositie heeft. Maar voor de jaren 2020 e.v. liggen er financiële uitdagingen naar aanleiding van de jeugdzorg en de effecten van de coronacrisis, maar het vertrekpunt van de gemeente is gunstig.

De jaarrekening

De jaarrekening 2019 kent een positief rekeningresultaat van ruim 2,2mln. euro. De raadsleden besloten om het leefbaarheidsbudget flink tot € 140.000 te verhogen, uiteraard voor nieuwe ideeën en initiatieven, maar ook voor inzet van extra faciliteiten om verenigingen en organisaties te helpen bij opzet van kernendemocratie.

Onrust bij het leefbaarheidsbudget

Hieraan voorafgaand voelde AB’90 de wethouder aan de tand, waarom het dit jaar zo lang duurt, voordat initiatieven uit het Leefbaarheidsbudget worden toegekend. De wethouder beloofde de procedure zodanig te veranderen dat aanvragen veel sneller behandeld en toegekend worden.

Donkere wolken

Voor dit jaar wordt volgens de eerste ‘Bestuursrapportage’ een overschot op de begroting verwacht. Het programma Bouwen, wonen en milieu zorgt voor een flinke plus. Maar voor de jaren daarna zal het nog een flinke kluif zijn om de ‘meerjarenbegroting 2021 t/m 2024’ sluitend te krijgen. Voor alle jaren worden de tekorten met dikke rode cijfers geschreven.
Vanwege grote onzekerheden gaf de ‘Kadernota’ (voorloper op de begroting) een heel arm beleid weer en de raad zal in augustus of september flink aan de bak moeten om die toekomstige tekorten weg te werken. Ondanks de herindeling per 1 januari 2022 eist de Provincie een sluitende meerjarenbegroting.

N264 Provincie luistert niet

Bij de ingekomen stukken maakte de VKP opmerkingen over de situatie van de N264 te Sint Hubert. Het proces loopt niet naar behoren en het lijkt erop of de wensen van het dorp Sint Hubert niet door de Provincie erkend worden. VKP wil nu dat onze raad een statement gaat maken bij de Provincie. Signalen vanuit de raad zouden immers meer impact hebben dan die vanuit het college. Wordt vervolgd.

En ja hoor... daar was ie weer

Voor de zoveelste keer probeerde het CDA parkeerplaatsen vrij te krijgen voor bewoners van het Raboblok aan de markt en even zo vaak gaf de wethouder een uiteenzetting waarom die uitbreiding niet tot de mogelijkheden behoort. Wethouder: “De raad heeft destijds zo besloten”. CDA vond het sneu voor de mensen die slecht ter been zijn. Maar voor mensen met een invalidekaart worden extra parkeerplaatsen aan de Pastoor Maasstraat gereserveerd.

Afscheid griffier

Aan het eind van de lange vergadering werd door Sjors van Kempen, namens de raad op ludieke wijze afscheid genomen van onze griffier Juul Cornips. Jarenlang stond hij de raadsleden bij met zijn kennis en kunde. Hij gaat zijn taak elders uitoefen en die wordt voor het komende anderhalf jaar overgenomen door de nieuwe griffier Sjoerd Wannet.

Algemene beschouwingen kadernota

Inbrengen van CDA, VKP en AB’90 vindt u elders in deze krant. Voorlopig gaat de raad tot medio september met zomerreces.

Theo van Eenbergen, AB’90