In de raadsvergadering van 9 juli stonden de algemene politieke beschouwingen op het programma, ofwel de wensen voor het komend jaar. Gezien de komende herindeling met het Land van Cuijk waren dit, voor deze gemeente, de allerlaatste beschouwingen.

‘Samen vooruit’, was in 1986 al het motto van toenmalig lijsttrekker Leo Hermanussen. De lokale CDA afdeling ontstond immers vanuit de samenwerking met de lijsten Hermanussen, Driessen en Couwenberg en Mill ’78. De vertegenwoordiging vanuit meerdere dorpen, samen. Ook deze tijd vraagt onszelf weer te verenigingen vanuit meerdere dorpen samen. Op weg naar één sterke gemeente Land van Cuijk.

Wat het CDA betreft zal bij de oprichting van de nieuwe gemeente extra aandacht moeten zijn voor kwalitatief goede en snelle dienstverlening. Hierbij zijn digitalisering, een servicegerichte houding en lokale betrokkenheid belangrijke uitgangspunten. Deze focus is nodig, want op dit moment ontvangen we te vaak klachten over het dienstverleningsniveau. Daarnaast denken we samen met inwoners graag na over de manier waarop we het begrip kernendemocratie, verder vorm kunnen geven. En stellen we voor dat de eigen bijdrage van het leerlingenvervoer, voor kinderen die lokaal niet naar de basisschool kunnen, vergoed zal blijven worden.

Bouwen & wonen

In onze gemeente zijn nog steeds tekorten in betaalbare segmenten op de woningmarkt. Potentiële bouwlocaties worden slechts mondjesmaat omgezet in concrete bestemmingsplannen. Dit komt mede door een gebrek aan ambtelijke capaciteit. Zeker in Sint Hubert en Mill zijn onvoldoende betaalbare bouwkavels beschikbaar en wordt het lange termijn perspectief gemist. Wat het CDA betreft huurt de gemeente het komend jaar extra specialisten in, zodat (ver)bouwplannen worden gerealiseerd.

Ontmoeten & onderwijs

Het verenigingsleven is en blijft de basis voor een sterke sociale infrastructuur. In Langenboom wordt nu volop nagedacht over het toekomstig gebruik van accommodaties. Juist nu is het slim, ook met inwoners uit Mill, Sint Hubert en Wilbertoord over het gebruik van accommodaties en dorpsontwikkeling in gesprek te gaan. Om de toekomst van het onderwijs in alle dorpen te stimuleren, denkt het CDA graag samen met inwoners en het college mee over de verhuur van leegstaande lokalen, het mogelijk verplaatsen van de school in Langenboom en het renoveren van het Merlet college.

Verkeer & Bereikbaarheid

Het proces en oplossingsrichtingen N264 in Sint Hubert is wat ons betreft nog steeds een hoofdpijndossier. Voor de korte termijn staat grootonderhoud op het programma. Wij maken ons zorgen over het bijbehorende proces en kunnen niet wachten op de verdere optimalisatie van deze Oost-West verbinding. Het CDA blijft inzetten op een onderzoek naar de realisatie van een ruime rondweg op de huidige gemeentegrens met Sint Anthonis. Ook de ontsluiting van Wanroij zou met deze oplossingsrichting kunnen worden verbeterd.

Duurzaamheid & Landbouw

De komende jaren zal er (ook gemeentelijk) veel aandacht zijn voor de landbouw- en energietransitie. Het is aan onze gemeente om voldoende ambtelijke capaciteit hiervoor beschikbaar te stellen. We staan achter deze ontwikkelingen, mits de belangen niet eenzijdig worden gewogen en de plannen realistisch haalbaar en betaalbaar zijn. We zijn blij dat de provincie ondernemers iets meer tijd en ruimte zal geven.

Om draagvlak voor deze transities te behouden, moeten we telkens de uitersten vermijden. Samen op zoek naar oplossingen vanuit het midden. Samen vooruit!

CDA fractie Mill en Sint Hubert
www.cdamill.nl