Tijdens de feestelijke jaarvergadering op 24 september 2020 huldigde EHBO-Vereniging St. Willibrord Mill haar jubilarissen.

Dhr Gerrit van Dijk is maar liefst 60 jaar lid en sinds 2010 erelid van de EHBO-vereniging en dit mag een unicum genoemd worden! Dhr van Dijk werd voor zijn inzet, onder meer als bestuurslid in de jaren 1962-1972 meermaals gedecoreerd; hij ontving in het verleden het bronzen, zilveren en gouden verenigingsinsigne en in 2012 een gouden horloge met het logo van de Vereniging EHBO Noord-Brabant. In datzelfde jaar werd hij bovendien benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau aangezien hij zich, ofschoon op hoge leeftijd, ook buiten de vereniging met diverse werkzaamheden als vrijwilliger nuttig maakte. Gerrit ontving als blijk van dank een bos bloemen en een oorkonde. We hopen hem nog lang in ons midden te mogen hebben.

Mevr. Tonny Schel-Arts is al 50 jaar actief lid en eveneens sedert 2010 erelid van de EHBO-Vereniging. Zij maakte van 1985-2001 deel uit van het bestuur en initieerde in 1997 de oprichting van de Jeugd-EHBO. Ook nam zij een aantal jaren voorafgaande aan 2004 deel aan de adviescommissie van de Vereniging EHBO Noord-Brabant. Voor haar vele verdiensten ontving zij eerder de verenigingsinsignes in brons, zilver en goud en werd zij bovendien in 2012 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, daar zij zich ook buiten de vereniging inzette. Zij is nog altijd met hart en ziel betrokkken bij de EHBO-Vereniging en we hopen dan ook dat zij nog lang lid mag blijven. Zij werd in de bloemen gezet en ontving een oorkonde en een gouden hangertje als blijk van waardering.

Dhr Theo Jans is 30 jaar actief EHBO-er, sinds 1992 als bestuurslid, sedert 2005 als waarnemend voorzitter en sinds 2008 als officieel gekozen voorzitter van de EHBO-vereniging. Hij is vanaf het begin in 1997 betrokken bij de Jeugd-EHBO als instructeur en begeleider. Verder is hij Lotus-slachtoffer en vervult hij daarnaast een veelheid van ondersteunende en organisatorische taken bij cursussen, evenementen en lesavonden. Hij bezoekt ook vele vergaderingen. Dhr Jans werd in 2012 wegens zijn grote verdiensten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en ontving toen ook het gouden verenigingsinsigne van de Vereniging EHBO-Noord-Brabant. In 2002 ontving hij reeds het bronzen Verenigingsinsigne. Voor zijn onmisbare langjarige inzet kreeg Theo een oorkonde, een jaarspeldje en een bos bloemen aangeboden.

Dhr Peter Vollenberg (foto uit archief) is ook 30 jaar lid van de vereniging. Door zijn medische kennis en vroegere werkzaamheid bij de GHOR en de SIGMA, kan hij wetenswaardigheden vertellen over rampenoefeningen en heeft hij zodoende een nuttige en leerzame inbreng bij de maandelijkse herhalingsavonden. Hij verzorgde ooit een lezing voor de leden. Hij werd beloond met een oorkonde, een jaarspeldje en een bos bloemen.

Dhr Jo Jakobs is eveneens reeds 30 jaren actief lid. De vereniging kan altijd een beroep op hem doen bij onverwachte evenementen. Dhr Jakobs is sedert 2007 als helper betrokken bij de Jeugd-EHBO en produceert sinds 2010 elk jaar een verhalend en goed verslag van de jeugd-examendag, het bestuur is hem hiervoor zeer dankbaar. Toch blijft Jo het liefst bescheiden als stille kracht op de achtergrond. Hij werd beloond met een oorkonde, een jaarspeldje en een bos bloemen.

Mevr. Anne Hermsen-van Rooij viert haar 25-jarig lidmaatschap van de vereniging. Zij is sinds 2010 betrokken bij de Jeugd-EHBO en sedert 2013 als coördinatrice daarvan, waarbij zij onder meer taken zoals notuleren, contacten met scholen, aanvragen van de examens voor haar rekening neemt. Zij produceert ook trouw elk jaar een goed en feitelijk verslag van de cursus Jeugd-EHBO, waarvoor het bestuur haar zeer erkentelijk is. Haar inspanningen werden beloond met een spiegel met opschrift en een bos bloemen.

Dhr Ed van Bommel (niet op de foto) viert zijn 20-jarig jubileum als EHBO-er. Hij is afkomstig van de in 2018 opgeheven EHBO-Vereniging van Langenboom en sinds vorig jaar lid van onze EHBO-Vereniging. Als EHBO-er was hij vaak aanwezig bij de Avondwandel-4daagse en de Kuilentocht. Bij de buitenoefeningen, die hij mede organiseerde, speelde hij de rol van slachtoffer van een motorongeval. Voor zijn trouw werd hij beloond met een luxe pennenset met inscriptie en een bos bloemen. Het bestuur van EHBO Vereniging St. Willibrord Mill wenst hem een voorspoedig herstel van zijn gezondheid toe.

Mevr. Anita Kremers viert haar 15 jarig jubileum als trouw en goed EHBO-er. Zij maakte meermaals deel uit van de jaarlijkse kascontrole-commissie. Zij draait graag mee als EHBO-er bij het hockeytoernooi, de tractorpulling en het Out of the Box festival. Zij ontving een bos bloemen en een balpen met inscriptie voor haar inzet.

Mevr. Crétienne Gijsberts (niet op de foto) is reeds 10 jaren lid van de verening. Zij verzorgde voor de leden ooit een lezing over de Reddingsbrigade waarvan zij deel uitmaakt. Zij werkt ook als Strandwacht. Verder is zij vrijwilligster bij de Jeugd-EHBO. Als blijk van dank ontving zij een jaarspeldje en een bos bloemen.

Dhr Peter Copier is eveneens sinds 10 jaren lid en een goed en trouw EHBO-er. Hij maakt zich ook buiten de vereniging verdienstelijk, waarvoor hij eerder een Koninklijke Onderscheiding ontving. Hij werd door de EHBO-vereniging beloond met een jaarspeldje en een bos bloemen.

Dhr Guus Fonteijn is weliswaar geen jubilaris, maar werd toch in de bloemen gezet, aangezien hij dit jaar een Koninklijke Onderscheiding ontving, waarmee de EHBO-Vereniging hem hartelijk feliciteert.

Mevr. Lisa Kuijpers neemt, na 11 jaar lidmaatschap en na 7 jaar bestuurslidmaatschap, afscheid als lid en bestuurslid van de EHBO-Vereniging. Bestuur en leden zijn haar erkentelijk voor alle taken die zij verrichtte gedurende die jaren. Zij ontving als blijk van dank een bos bloemen.

Alle geschenken werden uitgereikt door penningmeester Maud Niessen die de jubilarissen lovend toesprak.