In 1999 heeft de rijksoverheid de Woonwagenwet opgeheven. Sinds die tijd hebben de meeste gemeenten vrijkomende woonwagenstandplaatsen opgeheven. Zo ook in de gemeente Mill en Sint Hubert. Van de zes standplaatsen aan de Mergen in Mill is er nog maar een over. Er lag een plan klaar voor woningbouw op de vrijgekomen locatie.

Uitspraken

Inmiddels is er op het gebied van het woonwagen- en standplaatsenbeleid het nodige veranderd. In verschillende Europese en internationale gerechtelijke uitspraken werd geoordeeld dat de rechten van woonwagenbewoners onvoldoende worden gerespecteerd. Zij hebben het recht om in een woonwagen te wonen. Gemeenten mogen ook niet zomaar woonwagenstandplaatsen opheffen als er nog aantoonbare behoefte aan dergelijke standplaatsen is.

Uitgangspunten

In een inmiddels door de rijksoverheid uitgegeven beleidskader worden nu de volgende uitgangspunten gehanteerd.

  • Woonwagenbewoners worden beschermd tegen discriminatie.
  • Woonwagenbewoners worden beschermd in hun mensenrechten.
  • Woonwagenbewoners wordt rechtszekerheid en duidelijkheid geboden.

Om uitvoering te geven aan het beleidskader van het ministerie hebben de zeventien gemeenten in Noordoost Brabant onderling afspraken gemaakt. Zo is afgesproken dat er opnieuw (extra) woonwagenstandplaatsen zullen worden ingericht. De zeventien gemeenten gaan daarbij onderling dezelfde inschrijf- en toewijzingscriteria hanteren. Gemiddeld zijn er in Noordoost Brabant 1,3 standplaats per 1.000 woningen. Enkele gemeenten zitten daar ver boven, maar meer gemeenten zitten daar onder. Gemeenten met minder standplaatsen zorgen (weer) voor 1,3 standplaats per 1.000 woningen voor zover daaraan aantoonbare behoefte is. Voor de gemeente Mill en Sint Hubert betekent dit dat de zes oorspronkelijke woonwagenstandplaatsen aan de Mergen weer zullen worden ingericht.

Mooiland

De gemeente Mill en Sint Hubert is nu bezig met de voorbereidingen. Daarbij wordt onderzocht wie recht heeft op een standplaats. Met woningcorporatie Mooiland wordt overlegd om op de standplaatsen huurwoonwagens te plaatsen. Hierdoor krijgt de woonwagenlocatie in de toekomst allemaal dezelfde woonwagens. Daarmee wordt ook een eenduidig beeld bereikt waarbij verrommeling wordt tegen gegaan.

Informatieavond

Als de voorbereidingen voor het opnieuw inrichten van de woonwagenlocatie in concept klaar zijn, wordt een informatieavond georganiseerd. Direct omwonenden zullen daarvoor per brief worden uitgenodigd, overige belangstellenden worden uitgenodigd met een oproep via onder andere deze krant. Hoe de informatieavond wordt georganiseerd is nog niet bekend. Dat is afhankelijk van de coronamaatregelen op dat moment.