Wethouder Van Daal: “We bieden de raad opnieuw een solide begroting aan.”

Het college van B en W van de gemeente Mill en Sint Hubert heeft vandaag de Programmabegroting 2021-2024 aangeboden aan de gemeenteraad. De raad bespreekt deze begroting donderdag 5 november.

Wethouder Financiën Erik van Daal: ”We bieden de gemeenteraad een meerjarig sluitende en solide begroting aan. Ondanks de lastige tijden waarin we leven is ons dit gelukt zonder extra lastenverhoging. Ervan uitgaande dat onze gemeenteraad instemt met de begroting natuurlijk.”

Efficiency

De door B en W aan de raad aangeboden begroting draagt het stempel historisch. Waarom? Het is de laatste programmabegroting van de gemeente Mill en Sint Hubert. In het overgangsjaar 2021 wordt een begroting opgesteld voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk, die per 1 januari 2022 start. In juli keek de gemeente nog aan tegen een negatief begrotingsresultaat, maar dat kon de afgelopen maanden worden omgezet in een meerjarig sluitende begroting. Alle beleidsterreinen werden daarvoor kritisch tegen het licht gehouden om te beoordelen waar efficiency zou kunnen leiden tot een positiever saldo. In het overgangsjaar 2021 is weinig ruimte voor nieuw beleid. Dat heeft ook te maken met de afspraak dat er tot aan de herindeling wat terughoudender wordt omgegaan met het maken van nieuw beleid. Toch kon er hier en daar wat extra geld vrij worden gemaakt voor belangrijke zaken, bijvoorbeeld voor de preventieve jeugdzorg. En dat zonder extra lastenverhoging, behalve de trendmatige. Al met al heeft het in de afgelopen jaren consequent gevoerde financiële beleid er mede toe bijgedragen dat de gemeente Mill en Sint Hubert vanuit een financieel solide en gezonde startpositie kan overgaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk. En dit mede, omdat er in de gemeente Mill en Sint Hubert de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in het verder verbeteren van de leefbaarheid: zowel op het gebied van woningbouw, als op sociaalmaatschappelijk vlak.

Corona

Het coronavirus heeft een grote impact op de samenleving. En dat heeft gevolgen voor alle gemeenten; ook voor de gemeente Mill en Sint Hubert. Er wordt een breed beroep gedaan op de lokale overheid om ondersteuning op nagenoeg alle beleidsterreinen. De realiteit van de dag rond het coronavirus leert ons dat niemand precies weet wat er gaat gebeuren. De gemeentelijke organisatie richt haar focus daarom op het kanaliseren en beantwoorden van alle vragen en vraagstukken die op haar afkomen. Daarnaast bereidt de gemeente zich voor om de taken die haar vanuit de Rijksoverheid worden toebedeeld ook goed uit te kunnen voeren. Het brede maatschappelijke speelveld en veel ondernemers vragen de gemeente om financiële steun. Het is de verwachting dat dit de komende tijd alleen maar zal toenemen. Omdat gevolgen van deze financiële steun op dit moment niet in te schatten zijn voor de gemeente Mill en Sint Hubert, heeft het college ervoor gekozen geen bedragen op te nemen in deze begroting. Wel wordt hiervoor aandacht gevraagd in de risicoparagraaf.

De gemeente Mill en Sint Hubert blijft volop in beweging; ook in het overgangsjaar naar de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

De volledige Programmabegroting Mill en Sint Hubert 2021-2024 is te vinden op de gemeentelijke website.