Tijdens de raadsvergadering van 5 november jl. kwamen er voor onze inwoners een aantal belangrijke onderwerpen aan de orde. Het betrof het verzoek van de gemeenteraad om verbreding van de mogelijkheden tot het kennismaken met muziek en een motie “vreemd aan de orde van de dag” / brief gemeenteraad N264 welke door de VKP werd ingebracht.

Verbreding muziekonderwijs

De VKP is van mening dat het kennismaken met muziek voor zoveel mogelijk kinderen bereikbaar dient te zijn. Daarom heeft de gemeenteraad vorig jaar een verzoek aan het college gedaan om met voorstellen te komen hoe hier invulling aan gegeven kan worden. In de notitie welke hier uit voortgekomen is, biedt de gemeente Mill en Sint Hubert de mogelijkheid dat, met ingang van seizoen 2021/2022 naast de muziekverenigingen (harmonie / fanfare) in onze gemeente, ook voor andere vormen van muziekonderwijs (o.a. Music Fun) subsidiegelden beschikbaar zijn. Hiermee verbreden wij de mogelijkheden tot het volgen van muziekles op een naar ieder gewenst instrument.
Aan dit voorstel van de gemeenteraad is “in goede harmonie” invulling gegeven. Daarbij doet het de VKP deugd dat deze vorm van stimulering in de kennismaking met muziek zijn navolging krijgt in de gemeente Cuijk.
De vertegenwoordigers van de VKP in de Lokale Partij Land van Cuijk zullen zich inzetten om deze vorm van stimulering mee te nemen in de harmonisatie van beleid in de gemeente Land van Cuijk.

Brief gemeenteraad N264

Spraken wij bij de verbreding van het muziekonderwijs over: “in goede harmonie”, helaas constateert de VKP dat dit bij de invulling van de herinrichting N264 niet het geval is. Dit betreuren wij ten zeerste, mede gezien het feit dat wij als gemeenteraad hier niets over te zeggen hebben aangezien de Provincie bevoegd gezag is. Wij voelen ons “buitenspel” gezet.
Voor de VKP reden genoeg om, tijdens de raadsvergadering, een motie “vreemd aan de orde van de dag” in te dienen waarbij wij als gemeenteraad per brief kenbaar maken aan de Stuurgroep N264 en de verantwoordelijke gedeputeerde wat onze mening is betreffende de invulling van het proces en de huidige stand van zaken betreffende de voorgestelde herinrichting N264 (binnen de bebouwde kom Sint Hubert en buiten de bebouwde kom in oostelijke richting, deelgebied 3b) met het nadrukkelijke verzoek om met (verbeter) acties te komen aangaande een drietal verzoeken:

  1. Verbeter per direct de communicatie met de aanwonenden en andere belanghebbenden betreffende de herinrichting N264 binnen de bebouwde kom.
  2. Doorloop de uitwerking van het gedeelte buiten de bouwde kom in oostelijke richting (deelgebied 3b) middels heldere communicatie en constructief overleg met de direct aanwonenden en andere belanghebbenden. Dit zowel voor het proces als de inhoud.
  3. Start, voor een structurele oplossing voor de langere termijn, een nieuwe omgevingsstudie. Aanpak van (vracht)verkeersoverlast aan de bron dient hierbij het uitgangspunt te zijn. Wij als gemeenteraad van Mill en Sint Hubert zijn van mening dat het eerder uitgevoerde onderzoek onvoldoende en onvolledig is gepresenteerd én is gebaseerd op aannames die inmiddels achterhaald zijn.

De motie en brief werden door de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert unaniem gesteund en onderschreven waarmee we hopen als “buitenstaanders” een positieve “drive” aan de Provincie mee te geven.

Speerpunt voor de Lokale Partij Land van Cuijk zal de regionale aanpak van het mobiliteits vraagstuk in de ruit: Nijmegen - Den Bosch - Eindhoven - Venlo worden.