Om onder andere burgers en bedrijven van dienst te kunnen zijn, gebruiken veel overheidsorganisaties gegevens. Overheidsorganisaties halen die gegevens uit zogeheten basisregistraties. Dat zijn ze verplicht. Een basisregistratie is een officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Basisregistraties

Er zijn meerdere basisregistraties. Bijvoorbeeld de Basisregistratie Personen (BRP). Hierin worden al uw persoonsgegevens bewaard. Als u bij uw gemeente een afschrift van een huwelijks- of geboorteakte opvraagt, wordt dat samengesteld aan de hand van de gegevens uit de BRP. Een ander voorbeeld is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie. Het Kadaster maakt veelvuldig gebruik van de BAG. Een derde voorbeeld, tenslotte, is de Basisregistratie Voertuigen (BRV). In de BRV staan gegevens van voertuigen, kentekenbewijzen en personen aan wie het kentekenbewijs is afgegeven. Uit deze registratie verstrekt de Rijksdienst voor het Wegverkeer o.a. informatie aan burgers en bedrijven over voertuigen en kentekenbewijzen. Een overzicht van alle basisregistraties die overheidsorganisaties gebruiken vindt u op digitaleoverheid.nl/dossiers/basisregistraties.

Fout melden

Het is belangrijk dat de gegevens in de basisregistraties kloppen. Als u een fout in een van de registraties ontdekt, is het zaak dat dit snel hersteld wordt. Bijvoorbeeld als u volgens de BRV eigenaar bent van een voertuig terwijl dat niet zo is. U krijgt dan de bekeuring als met dit voertuig een verkeersovertreding wordt gemaakt. Of u bent ingeschreven op een verkeerd adres en daarom ontvangt u geen of minder uitkering dan waarop u recht heeft.

Fouten in een basisregistratie kunnen heel vervelende gevolgen voor bedrijven of burgers hebben, daarom is het van belang een fout te herstellen. De organisatie die verantwoordelijk is voor die basisregistratie, moet dat doen. Dus burgers en bedrijven die een fout opmerken, zullen bij die organisatie een melding moeten doen. Soms is dat lastig, omdat niet altijd duidelijk is bij wie of welke organisatie men nu precies moet zijn. Dat maakt een oplossing ingewikkeld.

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) is er voor u als het onduidelijk is bij welke organisatie aangeklopt moet worden om de fout te herstellen. Het MFO brengt melders en overheidsorganisaties met elkaar in contact om samen naar een oplossing te zoeken. Het MFO ging op 4 januari jl. van start en is te vinden via www.rvig.nl en www.rijksoverheid.nl.

Hoe werkt het MFO?

Bekijk een animatievideo op www.rvig.nl om te zien hoe het MFO werkt. Of bekijk de infographic met uitleg op www.rvig.nl.