De eerste commissie- en raadsvergadering van het jaar vond weer digitaal in Microsoft teams plaats ofwel de raadsleden met hun iPad of laptop vanaf de thuiswerkplek. Geen ideale situatie, maar gezien het gebrek aan een politieke beladen agenda, nog wel acceptabel. Als onbedoeld positief neveneffect hoefden de thuiszittende raadsleden nu geen rekening te houden met de avondklok van negen uur. Daarbij waren alle raadsvoorstellen als hamerstuk uit de commissies doorgeleid.

Bestemmingsplan ‘Den Bens, Langenboom’

Het CDA vaak kritisch op de procesgang over alles wat met woningbouw in onze gemeente te maken heeft, was lovend over de gang van zaken zoals de gevoerde omgevingsdialoog en snelheid waarmee dit plan door de wethouder was opgepakt. In de afgelopen jaren werd maar al te vaak bij de wethouder het vuur aan de schenen gelegd en het waarschuwende vingertje was nooit ver weg. Toch stelde het CDA wat retorische vragen waarom het plan ‘Den Bens’ zo goed had kunnen verlopen, alsof het even niet wist hoe de rol van de oppositie in te vullen.

Vragenuur

Op de vraag van het CDA hoe het College omgaat met cultuureducatie en de culturele instellingen tijdens de lock down, antwoordde de wethouder dat binnenkort een raadsinformatiebrief naar de raad gaat met maatregelen, maatwerk en een overzicht van rijksontvangsten en te besteden coronabudgetten aan de cultuursector binnen onze gemeente.

De VKP maakte zich zorgen over de invloed van de coronamaatregelen op het dagelijks leven van jongeren. Gemeentebestuurders gaan deze weken in gesprek met jongeren over de impact van corona. Wethouder: “O.a. via Sociom wordt contact met de Merletjeugd opgenomen om te luisteren naar deze jongeren en we gaan ophalen wat er onder hen momenteel leeft.” “Daarnaast gaat onze communicatieafdeling verenigingen met jongeren telefonisch benaderen”. Wethouder zal de raad op de hoogte te brengen van de uitkomsten van de gesprekken die het college gaat voeren met de jongeren in onze gemeente.

Het CDA vroeg of aan de enorme geluidshinder door de F35 (Joint Strike Fighter), gehoord vanuit de omgeving Leeuwarden iets te doen valt? De wethouder zei geen handvatten te hebben om daar iets tegenin te brengen, behalve dat het geluid binnen de geregistreerde geluidszones ofwel KE-zones van Volkel moet blijven. Pas bij overschrijding kunnen stappen ondernomen worden.

“Er is woningnood”, riep het CDA en zoals zo vaak wilde het weten hoe het stond met de actuele ontwikkelingen van diverse woningbouwplannen en tiny houses? Wethouder: “Zoals altijd wordt in het tweede kwartaal het actuele woningbouwprogramma aan uw raad gepresenteerd, dus ook die van kleine bewoningen!” Het CDA knikte instemmend. Heeft de oppositie zijn tijd gehad dan?

Ingekomen stukken

Van de lijst ingekomen stukken had AB’90 diverse vragen. Eén ging over discussies in het LvC-beraad over kernendemocratie. AB’90: “In die discussie komen nogal wat zaken aan de orde die onze burgers direct raken. Kunnen die ook via internet of anderszins aan onze burgers bekend gemaakt worden?” College gaat hiermee aan de gang.

AB’90 vernam dat de gemeentelijke verenigingsondersteuner inmiddels is aangesteld. “Wordt dat nog aan de raad en belanghebbenden gecommuniceerd en zo ja op welke wijze dan?” De wethouder beloofde dat op hele korte termijn te doen o.a. in de eerstvolgende commissievergadering. Daarnaast komt er een persbericht, een videopresentatie en wordt er een website ingericht. De verenigingsondersteuner zal hier ook veel met Sociom gaan samenwerken.

Theo van Eenbergen, AB’90