ZLTO Land van Cuijk stelt een regionale visie op om een toekomstbeeld te vormen en verbindingen te leggen met organisaties en overheden waar ze mee samenwerkt. De visie moet antwoord geven op de vraag hoe het buitengebied zich de komende 10 jaar gaat ontwikkelen. Hiervoor vraagt de regionale afdeling input van grondeigenaren in het buitengebied van Land van Cuijk.

Een rol van de regionale ZLTO afdeling is richting geven aan de ontwikkeling van een vitaal buitengebied. Dat vraagt om vernieuwing in strategie en inhoud. ZLTO Land van Cuijk wil met de visie een doorkijk bieden op de ontwikkelingen van de verschillende agrarische deelsectoren de komende 10 jaar. “Wij zien bijvoorbeeld de landbouw steeds vaker verantwoordelijkheid nemen voor andere functies dan voedselproductie. Nieuwe maatschappelijke diensten bieden een uitgelezen kans om nieuwe verdienmodellen te genereren”, zegt voorzitter Hans Vermeulen.

Enquête

Grondeigenaren met meer dan 1 hectare in het buitengebied worden uitgenodigd om voor 25 maart enquête in te vullen. Onder de ingevulde enquêtes worden vijf levensmiddelenpakketten van lokale bedrijven verloot.
De informatie uit de enquete wordt gebruikt om keuzes te maken en ambities te formuleren voor de komende 10 jaar. Hiermee wordt een toekomstbeeld gevormd en richting aangegeven welke activiteiten het afdelingsbestuur op gaat pakken. Daarbij moet ook een duidelijke meerwaarde voor andere relaties gelden. Andere partijen, waaronder de gemeente, kunnen de visie bij de toekomstige ontwikkelingen betrekken.

Veranderend platteland

Het platteland is van oudsher het domein van boeren, tuinders, recreatieondernemers, natuurbeheerders en uiteraard de bevolking van de dorpen die economisch sterk verbonden waren. Dat is de afgelopen decennia veranderd. De bedrijven zijn groter en de ondernemers anoniemer. De andere partijen in het buitengebied ervaren eveneens dat de ‘natuurlijke band’ verdwijnt en de zorg voor buitengebied en leefbaarheid nieuwe inzichten vereist. De agrarische ondernemers in een vitaal buitengebied hebben een gemeenschappelijk belang met veel meer partijen.

De land- en tuinbouw is een onmisbare schakel in een duurzame, circulaire economie. De nieuwe visie moet een aanzet geven tot verdere verdieping en aanscherping en tevens een handvat bieden om keuzes te maken voor het ondernemen in de groene ruimte.