In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 11 maart werd een groot aantal kadernota’s van Gemeenschappelijke Regelingen (GR’s) behandeld. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de GR Afvalinzameling LvC, GGD Hart van Brabant en Bureau leerplicht. Het zijn organisaties die voor aangesloten gemeenten gespecialiseerde diensten uitvoeren, die gemeenten niet zelf willen of kunnen uitvoeren.

Kadernota

Zo’n kadernota geeft aan hoe de begroting van een GR eruit gaat zien. Aangesloten gemeenteraden kunnen hierop zienswijzen (opmerkingen, aanvullingen en wijzigingen) kenbaar maken.

GR Afvalinzameling

Zo wil de voltallige raad, naar aanleiding van een door de VKP ingediend amendement, de GR Afvalinzameling bewegen tot lagere poorttarieven (storttarieven).
AB’90 stelde dat al het afval veel geld kost; ook de afvalscheiding. AB’90 wil dat de gemeente een communicatieplan opstelt om burgers te bewegen zo weinig mogelijk afval te produceren. De wethouder stemde hiermee in.

Bestemmingsplan Moerboom

Bij de ‘Ingekomen Stukken’ stelde de VKP vragen over Bestemmingsplan Moerboom III vanuit een brief van Vereniging Wilbertoord. Dat bestemmingsplan werd in 2014 door de raad vastgesteld en is in de eerste fase bijna volgebouwd; fase 2 wordt binnenkort bouwrijp gemaakt en aanbesteed.

Vereniging Wilbertoord

Echter Vereniging Wilbertoord verzoekt in haar brief een aantal aanpassingen in Fase 2 door te voeren, maar het college is van mening dat het niet wenselijk is om een nieuw bestemmingsplan voor fase 2 op te stellen en in procedure te brengen. Het nieuwe bestemmingsplan betekent extra kosten en een vertraging van woningbouw van één tot anderhalf jaar. Het college wil zich houden aan het door de raad vastgesteld beleid en uitvoering geven aan het huidige bestemmingsplan.

CDA wil uitstel woningbouw Moerboom III

Het CDA vond de beantwoording van de wethouder twijfelachtig en kort door de bocht. “U ziet louter beren op de weg en gaat voorbij aan de wensen vanuit de Wilbertoord”. Het ontbrak het CDA aan duidelijke en concrete vragen, ook na herhaalde oproepen van de burgemeester: “Wat is nu eigenlijk uw vraag?” Ondanks de gedetailleerde uitleg van de wethouder bleef het CDA ongenoegen uiten richting het college en zag liever een toezegging voor een vernieuwd bestemmingsplan.

Reglementen

Diverse keren greep de burgemeester in: “We mogen hier niet te lang over praten, want een ingekomen stuk is geen agendapunt, maar wordt ter kennisneming aan de raad aangeboden. Hier kan geen debat over gevoerd worden.”
Een enigszins verbolgen VKP richtte haar pijlen op het CDA: “Vragen moeten volgens afspraak van te voren ingediend worden, zodat elk raadslid zich hierop kan voorbereiden”. Burgemeester zei nogmaals dat met elkaar in debat gaan op een ingekomen stuk volgens de reglementen niet toegestaan is en verzocht het CDA zich te houden aan de reglementen.

Wilbertoord, voorbeeld van kernendemocratie

Het CDA bond uiteindelijk in, maar niet nadat in een vurig betoog Wilbertoord als toonbeeld van kernendemocratie in de regio gezet werd. “We hebben allemaal de mond vol van kernendemocratie en nu komt die vereniging namens Wilbertoord met een noodoproep tot wijziging van het plan. Daarom moeten we luisteren en niet meteen beren op de weg zien”. CDA riep VKP en AB’90 op om samen in gesprek te gaan met deze groep mensen en wel vóórdat de aanbesteding van fase 2 Moerboom ingang gezet wordt.

Bezien wordt in het presidium of dit onderwerp een plaats krijgt op de raadsagenda. In ieder geval ontvangt de Vereniging Wilbertoord nog deze week een schriftelijke reactie van het college.

Theo van Eenbergen, AB’90