Sinds 2015 werken elf gemeenten in Noordoost-Brabant samen met IBN voor de uitvoering van de Participatiewet. Deze gemeenten willen met IBN blijven samenwerken. De colleges van burgemeester en wethouders van Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Uden en Meierijstad hebben besloten dit aan hun gemeenteraden voor te stellen. Voor de zomer nemen alle gemeenteraden hier een besluit over.

De gemeenteraden wordt gevraagd de afspraken tussen gemeenten en IBN te vernieuwen. In de concept-afspraken wordt voorgesteld om intensiever samen te werken en om de financiering van het partnership te wijzigen. De samenwerking met IBN is voor onbepaalde tijd.

In het voorstel blijft IBN voor de gemeenten de Wsw (Wet sociale werkvoorziening), beschut werk en de re-integratie van een deel van de bijstandsgerechtigden uitvoeren. Het gaat hierbij in het bijzonder om mensen met een arbeidsbeperking. IBN zorgt voor werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking of een verminderde loonwaarde en probeert deze mensen zodanig te ontwikkelen dat een deel op termijn ook weer regulier kan werken.

De gemeenten in onze regio hebben de afgelopen jaren gekozen voor IBN als sociaal ontwikkelbedrijf voor werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking. De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een initiatiefnota die een netwerk van sociaal ontwikkelbedrijven in Nederland voor deze mensen wil garanderen. De nieuwe concept-afspraken tussen gemeenten en IBN lopen hier op vooruit.

Kees van Geffen, wethouder sociale zaken gemeente Oss en voorzitter van het bestuurlijk overleg partnership gemeenten-IBN, is blij met het voorstel wat er ligt: “Wij zijn trots op de goede samenwerking met IBN. Met deze overeenkomst leggen we een solide basis voor een gezonde toekomst voor IBN en al haar medewerkers, nu en in de toekomst.”

Uiteindelijk is het aan de gemeenteraden om te besluiten het partnership met IBN te verlengen onder de nieuwe voorwaarden.