Van 10 maart tot en met 20 april ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Mill, Leeuwerikstraat, Gruttostraat en Genieweg’ ter inzage wordt gelegd. Dat hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert bekend gemaakt. Ook is bekend gemaakt dat het college de gemeenteraad adviseert geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anderszins zijn verzekerd. Om die reden ligt er dus geen ontwerp-exploitatieplan ter inzage.

Plangebied

Het gebied waar het ontwerpbestemmingsplan betrekking op heeft, ligt in het westelijk deel van de kern Mill, aan de wegen Leeuwerikstraat, Gruttostraat en Genieweg. De locatie bestaat uit het voormalige schoolterrein van de basisschool De Leeuwerik, dat is gelegen op de gronden tussen de Leeuwerikstraat en de Gruttostraat, en uit een perceel aan de Genieweg. Het college wil op de plaats van de voormalige basisschool de Leeuwerik en in het aansluitende gebied woningbouw realiseren. Daarbij wordt ook een nieuwe buitenruimte gerealiseerd voor het wijkcentrum De Wester. Meer informatie vindt u ook op www.gemeente-mill.nl/mill-havikstraat-en-leeuwerikstraat.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van 10 maart tot en met 20 april 2021. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Zoek daar op plannaam: ‘Mill, Leeuwerikstraat, Gruttostraat en Genieweg’ of zoek op ID-nummer: NL.IMRO.0815.BPMiGruttostraat-ON01.

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert, postbus 7, 5360 AA GRAVE. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer L. Timmermans, afdeling Publiek, team Ruimtelijk Beleid, algemeen telefoonnummer 0485-460300. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen.