Wijkraad Mill-West en De Wester gaan voor een betere maatschappelijk/sociale visie en voorstellen op het ontwerpbestemmingsplan aan de Gruttostraat.

De Gemeente heeft het ontwerpbestemmingsplan Mill, Leeuwerikstraat, Gruttostraat en Genieweg op 10 maart 2021 ter inzage gelegd, waarop tot 20 april 2021 zienswijzen (bezwaren) naar de gemeenteraad kunnen worden ingediend. Anders dan aan de Havikstraat waar nu gebouwd gaat worden, dient op het terrein waar voorheen de Leeuwerikschool stond eerst het bestemmingsplan gewijzigd te worden van maatschappelijk/groen naar woningbouw.

Het bestuur Wijkraad Mill-West en Bestuur Wijkaccommodatie De Wester vinden dat bij de realisering van dit ontwerpbestemmingsplan er onvoldoende invulling gegeven wordt aan voldoende speelruimte voor de kinderen/jeugd en is door een verkleind buitenterrein van de Wester de toekomstbestendigheid van De Wester in het geding. Beide organisaties anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen van de omgeving en de gemeentelijke samenvoeging waarbij harmonisatie, participatie en mogelijk verdere privatisering van voorzieningen een grote rol gaat spelen.

Gezamenlijk hebben De Wijkraad en De Wester met de Gemeente ambtelijke overleg gehad over het plan en meerdere voorstellen ter verbetering gedaan. We zitten helaas vanaf juni vorig jaar in een patstelling daar de gemeente alle verbetervoorstellen slechts schriftelijk en zonder nadere inhoudelijke motivaties heeft afgewezen (ons inziens een goed gemeentebestuur onwaardige handelwijze). Het gevolg is een ontwerpbestemmingsplan dat geheel onveranderd gebleven is t.o.v. het ontwerpplan dat reeds in april 2020 (11 maanden geleden!) aan de Wijkraad en de Wester voor commentaar/advies is voorgelegd. Daarom hebben beide organisaties nu een uitgebreide zienswijze (lees bezwaar) tegen dit voorliggende ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

Een samenvatting van de belangrijkste knelpunten zijn:

1. Er is onvoldoende inspraak en nauwelijks open communicatie.

De Wijkraad Mill-West en De Wester willen op inhoud met de gemeente in overleg. Helaas, ondanks herhaaldelijke pogingen onzerzijds, lukt dit onvoldoende of niet. Belangrijke voorstellen en maatschappelijke afwegingen zijn in de gemeentelijke besluitvorming niet meegewogen. Wijkraad en de Wester willen meewerken aan oplossingen/verbeteringen die meer sociaal maatschappelijk verantwoord zijn en meer toekomstbestendigheid van de Wester voor buurt en wijk opleveren.

2. Het buitenterrein bij de Wester wordt deels onbruikbaar gemaakt.

Voor het huidige gebruik, maar vooral voor de toekomst moet het buitenverblijf van de Wester volledig in stand blijven. In het plan van de Gemeente wordt een ca. 6 meter breed terreingedeelte bestemd voor woningbouw waardoor de toegang tot opslagruimten gehinderd wordt, verdwijnen en/of worden de jeu de boules banen onbruikbaar en ontstaat er een onmogelijke indeling voor een goed functioneel gebruik. Voor de toekomst van een goed functionerende Wester (ook financieel) en zijn gebruikers is de huidige buitenruimte cruciaal. Het plan moet en kan anders, in onze voorstellen blijft het gehele buitenterrein behouden en kan zelfs het maximale aantal woningen (18) gebouwd worden met ook behoud van voldoende openbaar groen.

3. Het vervangende speelterrein in het ontwerpbestemmingsplan is veel te klein.

Belangrijke voorzieningen als speelgelegenheid in de wijk zijn onvoldoende in het plan meegenomen. Slechts ca. 350m2 blijft er over terwijl in het gemeentelijk Speelruimteplan 2019-2023 zelfs sprake is van een groot centraal speelterrein naast de Wester. Het speelterrein aan de Havikstraat van ca. 500m2 is inmiddels geruimd en wordt niet herplaatst. Zonder het woningbouwplan van 18 woningen ook maar te kort te doen, kan het ook anders. De eis is minimaal 500 m2 speelterrein terug zodat naast voldoende functioneel groen ook voldoende sociale interacties (samenkomen/ontmoeting, jong en oud) met het buitenverblijf van de Wester mogelijk is.

Graag zouden wij in een informatie bijeenkomst bij de Wester hierover nadere uitleg aan u willen geven maar zoals bekend is dit door de Coronamaatregelen niet mogelijk. Wanneer u zich kunt vinden in onze zienswijze/knelpunten/voorstellen en ook leefbaarheid en welzijn in Mill-West belangrijk vindt, stellen wij het zeer op prijs als wij uw steun mogen ontvangen. Daartoe bieden wij u de volgende mogelijkheden voor ondertekening of ondersteuning van de zienswijzen:

1. De uitgebreide zienswijze in de Wester inzien en deze mede ondertekenen.

2. Een ondersteunende brief, inhoudelijk gelijk aan zoals hierboven beschreven, ondertekenen. Kom hiervoor naar de Wester of bel 0485-455021 en wij bezorgen 1 exemplaar (indien gewenst meerdere exemplaren) in uw brievenbus.

3. Onderteken de ondersteunende brief en deponeer deze vóór 16 april a.s. in de brievenbus van De Wester.

Wil je de uitgebreide zienswijze inzien en/of behoefte aan een mondelinge toelichting, bel Harry van der Linden (0622194472) of mail Harry Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of August Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om in de vervolgprocedure nog enig verhaal te hebben is het voor direct aanwonenden en/of belanghebbenden cruciaal om nu de zienswijze te ondertekenen en/of zelf een zienswijze in te dienen.

Daarom deze dringende oproep; bel of mail en kom langs, lees de opgestelde uitgebreide zienswijze en onderteken deze. In de Wester kun je hiervoor coronaproof (zo gewenst in de overkapping van het buitenverblijf) elke dag tot 16 april terecht van maandag t/m vrijdag tussen 19:00 uur en 20:00 uur en op zaterdag en zondag tussen 11:00 uur en 12:00 uur voor nadere uitleg en ondertekenen.

Als u vindt dat de toekomstbestendigheid van de Wester belangrijk is en voldoende speelgelegenheid aan de Gruttostraat behouden blijft, ook in uw belang is, steun dan deze actie en onderteken mede.

Bestuur de Wester en bestuur Wijkraad Mill-West