Al jaren wordt er gesproken over de herontwikkeling en herinrichting van het voormalig MOB-complex in Mill. Het MOB-complex, direct ten noordwesten van het dorp, is in 2013 ontmanteld. Alle militaire voorzieningen zijn destijds verwijderd en alle gebouwen zijn gesloopt. Een deel van het eigendom is daarbij door defensie overgedragen aan de provincie Noord-Brabant.

Een aantrekkelijk woon- en wandelgebied met 15 vrije sector kavels

De provincie Noord-Brabant heeft onderzocht hoe het terrein tot herontwikkeling en herinrichting kan komen. Er is uiteindelijk voor gekozen om geen reguliere woonwijk te ontwikkelen, maar een plan op maat te realiseren, dat goed past bij het groene karakter van het gebied. Daarvoor wordt een ecologische kwaliteitsimpuls aan het terrein gegeven, wordt de omheining verwijderd en wordt het terrein opengesteld voor wandelaars. Op het zuidoostelijk gelegen gedeelte van het terrein (grenzend aan de Leeuwerikstraat) worden bovendien 15 woningbouwkavels ontwikkeld. Het gaat om vrije sector bouwkavels, waarop te midden van een eigen bosperceel, een woning naar eigen inzicht kan worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan schrijft voor aan welke eisen de bouwer is gebonden. Ruimte voor Ruimte heeft, als grondbedrijf van de provincie, de opdracht gekregen om uitvoering te geven aan het plan.

Planning

Ten behoeve van het plan zijn inmiddels tal van onderzoeken uitgevoerd naar bijvoorbeeld wet- en regelgeving, flora en fauna, geluidshinder, geurhinder, bodemkwaliteit en meer. Uit deze onderzoeken zijn vooralsnog geen onoverkomelijke zaken gebleken. De ambitie is daarom om medio 2021 een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage te leggen, dat voor iedereen raadpleegbaar is.

In gesprek met aanwonenden

Ruimte voor Ruimte zal in de tweede helft van mei met aanwonenden in gesprek gaan over de ruimtelijke opzet van het plan. Deze aanwonenden hebben inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Tijdens een digitale informatieavond wordt een toelichting op de plannen gegeven en zal er alle ruimte zijn voor vragen en opmerkingen.