Nu de sloopkogel voor de 5 afzonderlijke gemeenten alras naderbij komt, worden de financiële cijfers voor onze nieuwe gemeente Land van Cuijk steeds concreter. De cijfers geven echter geen onverdeeld gunstig beeld. Maar voorstanders van herindeling zullen hierbij hun schouders ophalen.

Nieuwe gemeente Land van Cuijk ruim € 3.000.000 duurder!

Door de herindeling neemt het aantal gemeenten af van vijf naar één. Nu ontvangen de vijf gemeenten ieder individueel nog een vast bedrag van het Rijk. Echter de nieuwe gemeente Land van Cuijk zal het met jaarlijks € 1.600.000 minder aan Algemene Uitkeringen moeten doen.

De kosten van het totale ambtenarenbestand zal met ruim € 3.000.000 stijgen. Het loongebouw (functies, salarisopbouw en -niveaus) ziet er bij een grote fusiegemeente aanzienlijk anders uit dan bij kleinere gemeenten. Het aantal Fte’s zal in de nieuwe gemeente nauwelijks dalen.

Daar staat tegenover dat de kosten van bestuur (burgemeesters, wethouders, raadsleden en griffiers) een besparing van € 1.500.000 oplevert. De nieuwe gemeente met 37 raadszetels zal naast een burgemeester, maximaal 7 wethouders herbergen.

Samengevat zal de nieuwe gemeente Land van Cuijk op bestuurlijk niveau ruim 3 mln. euro duurder uitpakken dan bij de 5 afzonderlijke gemeenten. Dit bedrag zal jaarlijks uit de begroting gehaald worden en niet ten goede komen aan de 88.000 inwoners. En dat is nog maar het begin; het vermoeden lijkt gerechtvaardigd dat dit bedrag substantieel zal toenemen.

Is er op het financiële vlak dan niets positief te melden voor Mill en Sint Hubert?

Jawel het totaal van de afvalstoffen-/rioolheffing en OZB zal op jaarbasis gemiddeld enkele tientjes lager uitvallen en voor de bouwers is er ook goed nieuws. De leges voor particuliere nieuwbouw zullen ongeveer met 12,5% dalen. Ook zijn er aanzienlijke dalingen in de leges voor een aanbouw en industriële bouw.

Bij de berekening is o.a. uitgegaan van een gemiddelde waarde. Voor onze gemeente Mill en Sint Hubert pakt dat gunstig uit, omdat de tarieven hoger zijn dan die van het gemiddelde. Bij alle andere leges zijn geen grote afwijkingen te verwachten, die zullen in de nieuwe gemeente Land van Cuijk ongeveer hetzelfde blijven. De vraag is wel hoe lang dit geringe voordeel stand zal houden, want wetenschappelijke onderzoeken en praktijkervaringen wijzen uit dat fusiegemeenten op termijn sowieso duurder uit zijn.

Een rooskleurig beeld!

Financieel lijkt het beeld nu wel duidelijk te zijn en nu maar hopen dat onze nieuwe gemeente inderdaad krachtiger en slagvaardiger zal zijn, zoals beloofd. Moeten we dat somber inzien? Nee, want achter de schermen wordt keihard gewerkt om de democratie in de kernen vorm en inhoud te geven.

Immers in een vorig jaar gehouden referendum gaf ruim 75% aan, voor herindeling te zijn. Een kernendemocratie met een sociaal, maatschappelijk krachtige en florissante gemeenschap. En mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren dan is er nog altijd een liberale politieke partij die in het Land van Cuijk kleur geeft! Een rooskleurig toekomstbeeld toch?

Theo van Eenbergen,
AB’90-TeamLokaal