De Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu luchthaven Volkel vergadert op woensdag 13 oktober 2021 om 20.00 uur in de raadzaal van de gemeente Boekel, St. Agathaplein 2 te Boekel.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen/uitgegane stukken
 4. Verslag plenaire vergadering d.d. 14 april 2021
 5. Mededeling Commandant vliegbasis Volkel
 6. Klachtenoverzichten
 7. S.v.z. Stuurgroep uitvoering motie geluidsmeetnetten
 8. Brief overgang van Ke naar Lden
 9. Begroting 2022
 10. Vergaderschema 2022
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De vergaderstukken zullen vanaf 5 oktober digitaal beschikbaar zijn op de website van de COVM, https://www.covm.nl/de-covms/volkel.

De Commissie van Overleg en Voorlichting Milieu luchthaven Volkel bestaat uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie, de provincie, gemeenten, belangenorganisaties en omwonenden van de vliegbasis en heeft als taak de minister van Defensie te adviseren over maatregelen die de geluidhinder van de vliegbasis kunnen beperken. Tevens geeft de COVM voorlichting over de geluidsaspecten behorende bij het vliegverkeer van de vliegbasis.