Vanuit "Right to challenge" ontstond in Langenboom het plan om, in verband met het verdwijnen van de dorpskroeg, nieuwe mogelijkheden te onderzoeken om elkaar te ontmoeten. Inmiddels is een veelomvattend plan ontstaan en de benodigde financiële middelen groeiden mee.

Uitgangspunt bij het plan was dat de realisatie begrotingsneutraal uitgevoerd kon worden. Op die manier zouden in alle kernen in het Land van Cuijk dergelijke initiatieven uitgewerkt en gerealiseerd kunnen worden. In de raadsvergadering van juli 2021 heeft VKP Team Lokaal schoorvoetend ingestemd met verdere uitwerking van het plan. Dit omdat duidelijk was geworden dat het plan in de huidige opzet zeker niet begrotingsneutraal uitgevoerd kon worden. Sterker nog: jaarlijks zou er ruim € 46.000,00 door de gemeente bijgedragen moeten worden in de kosten. VKP Team Lokaal heeft er toen ook met nadruk om gevraagd dat met name de financiële risico's verder in beeld gebracht dienden te worden. Dit vanuit de intentie dat we voor de inwoners van Langenboom het best haalbare willen bereiken, zonder dat we ze voor de toekomst opzadelen met grote financiële problemen.

Inmiddels is er onderzoek gedaan naar de risico's die er aan het dorpsplan in zijn huidige vorm kleven. In onze ogen zijn deze behoorlijk.
VKP Team Lokaal is van mening dat er weliswaar een aantal zaken inzichtelijk zijn gemaakt, maar nog onvoldoende duidelijk is wat de gevolgen van dit plan op de lange termijn zijn. Er zijn n.l. een aantal zaken niet meegenomen in de inventarisatie: 1) de harmonisatie van de subsidieregelingen 2) er is uitgegaan van een beperkte stijging van de bouwkosten, terwijl die de laatste maanden explosief zijn gestegen.

Als VKP Team Lokaal staan wij op dit moment naar eer en geweten niet achter het huidige Dorpsplan. De inwoners van Langenboom verdienen een gedegen onderzoek om te voorkomen dat men in de toekomst voor grote financiële uitdagingen komt te staan.

In Langenboom zijn reeds een groot aantal voorzieningen aanwezig, welke nog in goede
staat verkeren (een gemeenschapsaccommodatie met sporthal; tennis- en sportvelden met bijbehorende kantines). Er is dus geen enkele noodzaak om zulke ingrijpende maatregelen te nemen in een tijd waarin alle verenigingen kampen met teruglopende ledenaantallen en vrijwilligers.

VKP Team Lokaal roept Eigen Kweek op om op korte termijn volledige (financiële) openheid van zaken te geven aan alle Langenboomse verenigingen, zodat zij een verantwoorde keuze kunnen maken.

Met bijv. alleen het ontwikkelen van de kerk en omgeving tot een mooie ontmoetingsplek in Langenboom zou je (ver)antwoord geven op de vraag waar alles mee begonnen is.

VKP-Team Lokaal
Sjors van Kempen