In de onlangs gehouden raadsvergadering verzocht het CDA het college om toch 6 parkeerplaatsen op de Markt vrij te maken voor minder redzame Raboblokbewoners aan de markt. Hierover later.

Dorpsplan Langenboom

Na veel raadsbeslagingen werd het besluit dan toch genomen. Het Dorpsplan kan nu door Langenboom ten uitvoer worden gebracht. VKP-TeamLokaal stemde echter tegen, omdat het de risico’s voor de Langenboomse bevolking op langere termijn onaanvaardbaar acht. “Hoe zit het met de subsidieharmonisatie straks in de nieuwe gemeente en is er genoeg rekening gehouden met de explosief stijgende bouwkosten?”. Ook het niet begrotingsneutraal uitvoeren waarbij jaarlijks 46.000 euro extra bijgedragen wordt, stuitte op bezwaar.

CDA-ers hadden alle vertrouwen in hetgeen wat voorbereid was, ook echt aansluit bij de toekomst van het dorp Langenboom. “We hebben er met passie ingezeten en vinden deze investering een voorbeeld voor het LvC. Chapeau voor Langenboom en ook voor iedereen hier in de raad”.

AB’90-TeamLokaal tenslotte, toonde begrip voor het kritische tegengeluid van VKP-TeamLokaal. “De kritische vragen zijn zeer begrijpelijk en terecht voor dit grote raadsvoorstel”. Het hoopte wel dat de gehele Langenboomse bevolking achter het plan gaat staan en bij de uitvoering de schouders eronder blijft zetten.

Verkiezingsbelofte

In een ultieme poging de verkiezingsbelofte in te lossen, kwam het CDA met een motie ‘Vreemd aan de orde van de dag’. “Alweer... Ja alweer”, zo begon het CDA. Met een parkeerontheffing voor 6 huishoudens aan De Markt zou de loopafstand van parkeerplaats De Straethof naar het marktplein tot het verleden gaan behoren.

Meerdere keren in deze raadsperiode probeerde het CDA permanente parkeerplaatsen aan de Markt voor minder redzame bewoners te realiseren, zo was het immers in de verkiezingsstrijd aan hun stemmers beloofd. (Minder redzaam is vlg het CDA, oud en/of slecht ter been). En ook deze keer werd het CDA teleurgesteld. Zowel het college als de coalitiepartijen wilden geen afbreuk doen aan de destijds door de voltallige raad aangenomen parkeerbalans van het Centrumplan.

De wethouder gaf aan dat minder validen een parkeerkaart kunnen aanvragen en/of eventueel in aanmerking komen voor parkeerontheffingen aan de Schoolstraat. Daarmee nam het CDA geen genoegen.

Argumenten

De argumentatie veranderde, want met redzaamheid kreeg het de raad niet in beweging. Dan maar de ongelijke behandeling. Bewoners van het Maaslandblok hadden immers in een eerder stadium wel een parkeerontheffing gekregen en wel aan de Julianastraat.

Preek van de week

In de preek van de week gaf het CDA met een slotpleidooi aan, coulance en menselijke maat bij VKP- en AB’90-TeamLokaal te missen. “Bewoners lopen tegen een muur van bureaucratie op. Als je een hart voor de samenleving hebt, dan maak je voor deze bewoners een uitzondering en pas je de regels aan!”

AB’90-TeamLokaal vond het flauw dat wanneer je je zin niet krijgt, de bureaucratie hiervan de schuld is en VKP-TeamLokaal distantieerde zich van de suggestie, dat de raad niet goed omging met het parkeerbeleid als ontheffingen en parkeerkaarten.

Wat is democratie trouwens?

Onlangs stelde het CDA in een raadsvergadering het volgende: “Het college doet niets anders dan een principebesluit nemen conform het bestaande raadsvoorstel “Visie op De Kuilen”, wat destijds door de gehele raad is aangenomen. Als betrouwbare overheid blijf je bij het plan en democratie is ook neerleggen bij de genomen besluiten”.

Deze opvatting van democratie lijkt door het CDA op de helling gezet, want neerleggen bij een democratisch genomen besluit inzake parkeerbeleid, ho maar! Alweer... ja alweer!

Theo van Eenbergen,
AB’90-TeamLokaal