De gemeente Land van Cuijk krijgt een regionale opvang voor verslaafden in herstel. Zo heeft het college van B&W van de gemeente Land van Cuijk besloten, vanwege een gebrek aan opvang in de regio. Naar een locatie wordt nog gezocht.

In de regio, en ook in het Land van Cuijk, is een toename zichtbaar in grootstedelijke problematiek, onder meer op het gebied van verslaving. Tot op heden zijn veel specialistische voorzieningen gecentreerd in Oss en werden met gemeente Den Bosch of andere regio’s afspraken gemaakt voor de doelgroep om het gat in het aanbod te dichten. De doelgroep verwijzen naar andere regio's gaat niet meer. Daarom zoekt de gemeente Land van Cuijk naar een locatie voor de huisvesting van een regionale opvangvoorziening voor verslaafden in herstel.

Noodzaak voorziening

Steeds meer personen melden zich aan de poort, die niet in de huidige opvang terecht kunnen. Verslaving is in de huidige opvanglocaties vaak een contra-indicatie. Tot op heden worden deze opvangvraagstukken creatief, op basis van maatwerk en met behulp van dure opvangvoorzieningen in andere regio’s opgelost. Deze regio’s geven echter aan deze ruimte niet meer te kunnen bieden. Om die reden kunnen verslaafden niet in de regio terecht, terwijl de (centrum)gemeente hiervoor wel een zorgplicht heeft op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo2015).

Opvanglocatie Land van Cuijk

Een oplossing is nodig. Voor de doelgroep betekent het uitblijven van passende zorg vaak een verergering van problemen, escalaties of een schrijnende/uitzichtloze situatie. De doelgroep belandt op straat, met veiligheidsrisico’s en overlast in buurten en wijken als gevolg. Inwoners doen vervolgens een beroep op politie, zorgaanbieders en gemeenten, maar de passende opvangplekken in de regio ontbreken. Met deze voorziening bieden we een beschermde woonplek voor deze doelgroep. Het gaat om een opvangvoorziening voor verslaafden in herstel, met 24 plekken.

Locatie nog te bepalen

De locatie binnen het Land van Cuijk is nog niet bekend. Een extern bureau helpt de gemeente om een locatie te bepalen. Dit kan een pand zijn, maar ook grond waar gebouwd kan worden.