In de Neije Krant van vrijdag 14 oktober jl. stond de volgende slotalinea, afkomstig van de website van het Merletcollege:

Met het Integraal Huisvestingsplan (IHP) heeft de gemeente een nieuwe visie op onderwijs en onderwijshuisvesting omarmd. In deze visie staat dat het belangrijk is om leerlingen in de nabijheid van thuis een eigen niveau voor leren en ontwikkelen aan te bieden en het brede onderwijsaanbod te waarborgen. Het IHP ligt op 8 december as voor ter besluitvorming bij de gemeenteraad.

Er nu van uitgaande dat de gemeenteraad dit plan gaat goedkeuren, hebben het Merletcollege en de andere twee grote scholen in onze regio alvast een voorproefje genomen: door de 3 directies wordt aan het OMO-bestuur geadviseerd om de vestiging in Mill over enkele jaren te sluiten.

Verschrikkelijk!!!

Verschrikkelijk voor de vele vmbo-leerlingen en hun ouders uit Mill én verre (!) omgeving, van Zeeland en Odiliapeel tot Landhorst, van Haps en Cuijk tot Grave. Maar daar wordt volledig aan voorbijgegaan. Het gaat alleen maar over financiën, de euro’s. 

Juist in deze tijd waarin ontzettend veel behoefte is aan goed opgeleide mensen, die hun handen nog willen gebruiken. Mensen waaraan een enorm tekort is. Een tekort omdat van bovenaf bepaald wordt, vaak (hoe ironisch) door mensen met een ‘hoger’ genoten opleiding, dat de school in Mill niet meer levensvatbaar is. We hebben het dan nu ook nog eens over een school die jarenlang aangemerkt is als een Excellente School en door Elseviers Weekblad al vele jaren op een rij betiteld wordt als Superschool en één van de beste vmbo-scholen van Nederland. In Mill, ook gemeente Land van Cuijk!

Waar zijn ze mee bezig?

Vaak kiezen kinderen en hun ouders voor een school als Merletcollege Mill vanwege haar kleinschaligheid op die locatie. De school staat bekend om uitstekende zorg en begeleiding. De kinderen zijn hier geen nummer, ze worden gezien, gehoord en geholpen. Geholpen zodat zij opgroeien en uitbloeien tot de meest waardevolle tak van onze samenleving, de mensen waaraan een tekort is: de mensen die met hun handen werken. Een school waar vmbo-leerlingen niet gezien worden als “mislukt voor het leven”, of zoals in den lande ook wel wordt beweerd: “het afvoerputje van het onderwijs”. Schandalig! We hebben het over mensen. Een school waar met alle ziel en zaligheid wordt gewerkt om leerlingen een veilige en fijne schooltijd te bezorgen, een periode die ook zo belangrijk is voor de ontwikkeling van jonge mensen.

De school wordt door haar eigen bestuur en directie bij voorbaat de strot dichtgeknepen, de nek omgedraaid, de eigen ruiten worden ingegooid. Welk kind gaat nu nog kiezen voor een school waarvan bekend is dat ze die willen sluiten? 

Er is geld opzijgezet voor aanbouw, nieuwbouw of verbouw van scholen onder de vlag van het Merletcollege, dat is verteld door de directie tijdens de ouderinfoavond. Dit geld, wáár gaat dat naar toe? In de plannen van het Merletcollege komt in ieder geval niet een flinke aanpassing van het gebouw in Mill voor. En precies dit past geheel in het mijns inziens al jaren bestaande vooropgezette “grote plan” van OMO en wellicht ook de gemeente. Immers al meer dan 15 jaar is er geen enkele aanpassing gedaan aan het inderdaad sterk verouderde gebouw in Mill. En eens komt dan het moment dat het niet geschikt meer is, zoals de onderwijsinspectie intussen heeft geconstateerd. Als je maar lang genoeg wacht… 

Naar mijn mening zit de directie van het Merletcollege, OMO en de gemeente, inmiddels vijf gemeenten samen, al jarenlang te wachten op het geschikte moment om met de boodschap te komen. Nu de aanmeldingen ‘n keer flink tegenvallen is de tijd rijp en hebben de heren en dames gretig toegehapt: “Dit is het moment!” Daarbij alleen maar kijkend naar getallen en euro’s en totaal niet naar mensen, de gemeenschap en de omgeving. De directie van het Merletcollege laat hierbij achterwege dat in de voorbije jaren de enorme exploitatietekorten van de scholen in Cuijk en Grave goedgemaakt werden met de overschotten van de vestiging in Mill én het forse budget voor scholing aan de bewoners van het asielzoekerscentrum in Grave. In Mill waren de jaarlijkse aanmeldingen door de fantastische resultaten namelijk veel hoger dan oorspronkelijk ingeschat. Een eventuele sluiting van Mill durfde daarom tot nu toe natuurlijk geen van de partijen voor te stellen.

In de tussentijd werd volgens plan (!?) niks verbeterd aan het gebouw in Mill. Het personeel werd in dat licht jaar in jaar uit om de oren geslagen met de veronderstelde aanstaande krimp. En steeds werd verkondigd: “Er komt een moment dat het niet meer houdbaar is!” Maar er werd NOOIT gesproken over: “We gaan er alles aan doen om eventuele sluiting tegen te gaan”. Vreemd, want de naam Scholengemeenschap impliceert toch volgens mij dat je met elkaar probeert elkaar overeind te houden en bovenal elkaar te helpen. Die bereidheid zie ik nergens, ondanks dat “Mill” jarenlang het Merletcollege mee overeind gehouden heeft. 

Het klopt dat de aanmeldingen tegenvallend zijn. De krimp is één reden. Maar er is meer. De twee jaren Corona hebben daarin ook een grote rol gespeeld. Twee jaar op rij konden de altijd fantastische druk bezochte open avonden in Mill niet doorgaan. Doorgaans haalde “Mill” op die avonden tientallen leerlingen binnen. Daarnaast kregen vele groep-8 leerlingen te hoge, veilige, zogenaamde “kansrijke” adviezen vanuit hun basisschool, wel of niet onder druk van de ouders. Daardoor is vooral het aantal vmbo-gt/havo adviezen aanzienlijk groter, wat flink ten koste is gegaan van de hoeveelheid aanmeldingen in Mill.  

Blijft de vraag: wat kunnen we doen? 

Het Millse docententeam is niet in de positie om actie te voeren naast hun nooit aflatende enorme inzet voor hun leerlingen. Overigens is, denk ik, het docententeam inmiddels moegestreden en murw geslagen met alle cijfers en reorganisaties van de afgelopen jaren met alle onrust van dien.   

Beter is om ouders, politieke partijen en de gemeenschap Mill en verre omgeving op te roepen en te mobiliseren tot eensluidende geluiden en protest. De gemeenteraad is in staat om invloed te hebben op het huisvestigingsplan door tegen te stemmen. Twee jaar terug spraken alle politieke partijen in de gemeente Mill en Sint Hubert zich nog unaniem uit voor het behoud van de prachtige school in Mill. Gaan ze zich nu verzetten tegen de plannen? Ik heb het vertrouwen van niet!

De benutting van de ruim ‘beschikbare’ gelden (65 miljoen euro) is dus een ding: een gedeelte daarvan kan gebruikt worden voor aanpassing in Mill en daarmee behoud van de vestiging. Een goede zaak voor de leerlingen en hun ouders, én een goede zaak voor de leefbaarheid en toekomst van Mill en van de hele plattelandsregio.

Het vertrouwen van de leerlingen en hun ouders is er wel, nu nog van de leiding van het Merletcollege en de meerderheid van onze gemeenteraad van het Land van Cuijk, dat leefbaarheid van de kleinere kernen zo hoog in het vaandel zegt te hebben en als één van de hoofddoelstellingen heeft, ik citeer uit het IHP: “leerlingen in de nabijheid van thuis een eigen niveau voor leren en ontwikkelen aan te bieden”.

Er zijn ideeën genoeg om Merlet Mill te kunnen behouden. Als inwoners, ouders en ondernemers moeten we de koppen bij elkaar steken en kijken wat wél kan en daar aan werken! 

Steun de petitie van de ouders op Petities.com 
“Tegen sluiting van het Merlet College Mill!!!!” 
Uw stem telt!

Ad Berends i.s.m. Tonny Theunissen