Wethouder Financiën Maarten Jilisen: “Op basis van deze begroting kunnen we echt aan de slag met onze plannen.”

Donderdag 10 november – vanaf 14.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Cuijk – bespreekt de gemeenteraad van Land van Cuijk tijdens een openbare raadsvergadering de Begroting 2023.

De door het college gepresenteerde begroting is meerjarig positief. Wethouder Jilisen: “Het college van B en W presenteert de raad een solide financiële huishouding; de gemeente Land van Cuijk staat er financieel gewoon goed voor.”

Ambitieuze plannen

In de Begroting 2023 van de gemeente Land van Cuijk zijn ook nieuwe wensen en investeringen van zowel raad als college opgenomen. Wethouder Jilisen over dit proces: “De afgelopen maanden hebben we verschillende keren met de gemeenteraad om tafel gezeten. Tijdens deze bijeenkomsten kwamen allerlei wensen op tafel, die uiteindelijk zoveel als mogelijk vertaald zijn naar met name de coalitieverklaring Sámen bouwen aan een duurzaam én vitaal Land van Cuijk en het raadsprogramma dRaad. Het resultaat is een ambitieuze verzameling plannen op het gebied van bijvoorbeeld de gemeentelijke dienstverlening, kernendemocratie, woningbouw, het gelijktrekken van onze subsidies, het jeugdbeleid, economische ontwikkeling, transitie in de landbouw, de openbare ruimte en onze klimaat- en mobiliteitsvisie.”

Maatschappelijke opgaven

De oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de krapte op de woning- en de arbeidsmarkt, de transitie van de landbouw; we leven in een tijd van veel onzekerheden en grote maatschappelijke opgaven. Wethouder Jilisen hierover: “Deze tijd – met ook voor gemeenten grote opgaven en veel onzekerheden – stelt ons voortdurend vragen; ook bij het opstellen van een begroting. Hebben we wel voldoende personeel om onze plannen uit te voeren? Hoe gaan we om met de stijgende energiekosten? Wat kunnen wij als gemeente betekenen voor inwoners en ondernemers? De Begroting 2023 is opgesteld met de kennis van nu en zal waar nodig in de komende maanden via de reguliere planning en zogenaamde control cyclus bijgesteld worden.”

Duurzaam en vitaal

Het jaar 2023 staat ook in het teken van het verder bouwen aan de “nieuwe” gemeente Land van Cuijk. Wethouder Jilisen: “We willen verder met bijvoorbeeld de concretisering van de kernendemocratie, de verbouwing van het nieuwe gemeentehuis en het verder gelijktrekken van het beleid en de regelgeving van de vijf oude gemeenten. En als je die stappen wilt zetten, is het fijn om te weten dat onze begroting structureel financieel sluitend is. Alle vijf de voormalige gemeenten hebben richting de nieuwe gemeente goed op de winkel gepast. Alle financiële kengetallen staan op groen, aldus onze accountants. En daarmee kunnen we sámen blijven bouwen aan een duurzaam én vitaal Land van Cuijk.”

De belangrijkste speerpunten:
gemeentelijke dienstverlening – doorontwikkeling kernendemocratie – harmonisatie ambulant jongerenwerk – wonen en woningbouw – harmonisatie subsidies – nieuw integraal jeugdbeleid – bestaanszekerheid – erfgoed en cultuur – economische visie – transitie landbouw – WIU (werk in uitvoering) – IBOR (integraal beleidsplan openbare ruimte) – mobiliteitsvisie (special fietsagenda) – klimaat- en natuurvisie

De volledige Begroting 2023 van de gemeente Land van Cuijk vindt u op https://landvancuijk.begrotingsapp.nl.