Persbericht afkomstig van Ons Middelbaar Onderwijs - In de regio Land van Cuijk/Maasduinen hebben we te maken met een leerlingendaling en een lerarentekort. Om de keuzemogelijkheden en de diversiteit van het onderwijsaanbod in de regio te behouden, werken Elzendaalcollege, Merletcollege en Metameer intensief samen.

De drie scholen hebben een plan gemaakt om een rijk en regionaal onderwijsaanbod te blijven bieden. Een plan gestoeld op samenwerken met elkaar én met externe partners zoals mbo’s, (technische) bedrijven en andere instellingen. Dit plan is door de schoolleiding en de medezeggenschapsraden van de drie scholen ter advies aangeboden aan de Raad van Bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Het bestuur heeft het plan op 21 december vastgesteld.

“Op deze manier organiseren we een groter keuzeaanbod van zowel theoretisch als praktisch onderwijs voor de leerlingen in de regio Land van Cuijk/Maasduinen. En met dit plan behouden we zoveel als mogelijk de eigenheid, de eigen identiteit van de drie scholen. Helaas lukt dat niet – zoals eerder gecommuniceerd - met behoud van alle huidige locaties en wordt op korte termijn het onderwijs van de locatie Stevensbeek verplaatst en van de locatie Mill gefaseerd afgebouwd.” Aldus de drie rectoren van Elzendaalcollege, Merletcollege en Metameer.

Samenkracht

Een dergelijk regionaal plan vraagt om samenwerking op regionale thema’s zoals het vormgeven van het vmbo, een praktijkhavo en de realisatie van rijk cultuuraanbod. Om de thema’s integraal op te pakken, wordt de samenwerking met verschillende partners zoals mbo’s, (technische) bedrijven en andere instellingen geïntensiveerd. Deze samenwerking is noodzakelijk om de juiste ondersteuning te kunnen organiseren in de nabije omgeving van de leerling; zoals extra aanbod voor hoogbegaafdheid, extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben en het geven van onderwijs aan vluchtelingen.

Rectoren scholen Land van Cuijk/Maasduinen: “Ook op onze scholen gaat het niet alleen over talentontwikkeling van leerlingen, maar ook om leerlingen de beste plek geven om te groeien tot actieve (wereld-)burgers die leven in onze complexe en diverse samenleving. Met dit plan brengen we deze complexiteit en diversiteit nog beter in beeld en vertalen we dit naar ons onderwijs. Het maakt ons trots dat we dit samen realiseren.”

Organisatiestructuur

De intensieve samenwerking om te komen tot één scholengroep en het bieden van één onderwijslandschap in de regio is een gezamenlijk, intensief en complex veranderingstraject. 

De complexiteit van dit traject maakt dat er gekozen is voor een scholengroep met twee rectoren: één rector voor het huidige Elzendaalcollege en Metameer en één rector voor het huidige Merletcollege. Dit betekent concreet dat we het voornemen hebben om Metameer en Elzendaalcollege op korte termijn te fuseren.

Wat betekent dit voor de leerlingen?

Op dit moment verandert er niets voor de leerlingen. Leerlingen kunnen zich komende schooljaar op alle locaties van de drie scholen gewoon aanmelden.