De gemeente Land van Cuijk is bezig met het opstellen van een mobiliteitsplan. Als input voor dit plan heeft in januari een knelpuntenkaart online gestaan. Deze werd massaal door inwoners, ondernemers en bezoekers aan de gemeente ingevuld.

Op de kaart werden 2.384 knelpunten en wensen aangegeven. Deze gaan over voetgangers en fietsers, zwaar verkeer, openbaar vervoer, parkeren, verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Een presentatie met alle resultaten is hier te vinden: www.gemeentelandvancuijk.nl/mobiliteit.

Voetgangers en fietsers

Smalle trottoirs, of het ontbreken hiervan, werd door voetgangers vaak als knelpunt aangegeven. Ook auto’s die op de stoep worden geparkeerd zijn voor voetgangers een bron van ergernis. Veilige oversteekplaatsen is een uitdrukkelijke wens. De knelpunten en wensen van fietsers hebben vaak te maken met hun positie op de weg (Slecht zicht, hoge snelheid overig verkeer en onduidelijke voorrang) en ontbrekende faciliteiten als fietspaden en een goede verbinding van fietspaden. 

Openbaar vervoer en parkeren

Deelnemers aan het onderzoek geven aan dat frequente OV-verbindingen worden gemist. Daarnaast is de wens voor deelmobiliteit uitgesproken. En wordt de verlichting in bushokjes gemist. Weinig parkeerplekken en asociaal parkeergedrag scoren ook hoog op de knelpuntenkaart. Evenals de parkeerhinder rondom de begin- en eindtijden van de scholen. 

Zwaar verkeer

Opmerkingen over zwaar verkeer kwamen ook aan bod op de knelpuntenkaart. Vooral geluidsoverlast en trillingen, te veel zwaar verkeer in de kernen en het groot materieel in combinatie met fietsers werden als hinderlijk beschouwd. Veelgenoemde locaties zijn onder andere N264 (Sint Hubert), Millseweg (Escharen), N321 (Grave), Radioweg (Stevensbeek) en Irenestraat (Overloon) genoemd. 

Verkeersveiligheid

Voor verkeersveiligheid werden de volgende wensen doorgegeven: verlagen snelheid autoverkeer, het overzichtelijker maken van kruispunten, parkeerdruk verlagen, hoeveelheid vracht- en landbouwverkeer terugbrengen in de kernen en het verbeteren van de kwaliteit van fietspaden en trottoirs. Enkele veelgenoemde locaties die genoemd werden met betrekking tot de verkeersveiligheid, zijn: Beerschemaasweg, Burg. Thijssenstraat (Beers), Millseweg (Beers), Lavendel, Potbeker Horreum (Cuijk), Rotonde Sint Rochusstraat (Boxmeer), Sint Anthonisweg (Boxmeer), Venrayseweg (Overloon), Breestraat (Sint Anthonis) en N264 (Sint Hubert). 

Mobiliteitscafé

Naast de knelpuntenkaart was er ook een mobiliteitscafé voor de organisaties die met verkeer en vervoer te maken hebben. Hier deden zo’n 65 deelnemers aan mee, zoals wijk- en dorpsraden, ondernemers(verenigingen), hulpdiensten, KBO’s, Fietsersbond en VVN. De resultaten van deze avond zijn tevens te vinden op: www.gemeentelandvancuijk.nl/mobiliteit.

Het vervolg

De resultaten van de knelpuntenkaart, het mobiliteitscafé, de kernen CV’s worden verwerkt en gebruikt bij het opstellen van het mobiliteitsplan. Het komende jaar komen hier nog meer momenten bij waarop stakeholders hun input kunnen geven. Het mobiliteitsplan met uitvoeringsplan zal eind dit jaar worden afgerond.