Op donderdag 9 maart heeft de gemeenteraad de Kadernotitie Subsidieverlening Kernendemocratie 1.0 vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten en voorwaarden voor subsidies aan wijk -en dorpsraden.

Maar ook inwonersinitiatieven kunnen voortaan voor een financiële ondersteuning in aanmerking komen. Hier is voor ieder dorp en voor iedere wijk (het gebied van de wijkraad) jaarlijks 7.500 euro beschikbaar. 

Leefbaarheid vergroten 

Deze subsidie voor inwonersinitiatieven is bedoeld om de leefbaarheid in de dorpen en wijken te vergroten. Daarnaast kan dit budget helpen bij het realiseren van de doelstellingen in de Kernen CV’s. Deze Kernen CV’s zijn door ieder dorp en iedere wijk gemaakt. Het is een mooi overzicht van de kenmerken van het dorp of de wijk (zie www.onslandvancuijk.nl) . Daarnaast staat er in deze CV’s waar de inwoners samen met de gemeente aan willen gaan werken. De subsidie van 7.500 euro, die nu per dorp en wijk beschikbaar komt, kan hier aan bijdragen. 

Digitaal aanvragen

Elke inwonersgroep, stichting (niet-commercieel) of vereniging die een goed idee heeft om de leefbaarheid in het dorp of de wijk te verbeteren kan vanaf nu deze subsidie aanvragen. Voor ieder dorp of iedere wijk (hiermee bedoelen we het gebied van een wijkraad) is er maximaal 7.500 euro beschikbaar. De aanvragen worden opgepakt op volgorde van binnenkomst. De aanvraag kan worden gedaan via een digitaal formulier: www.gemeentelandvancuijk.nl/formulieren/aanvraag-subsidie-kernendemocratie-inwonersinitiatieven (zie ook QR code) De deadline voor deze subsidieregeling Inwonersinitiatieven is elk jaar op 31 oktober.

Uitgangspunten 

De aanvraag kan onafhankelijk van de wijk- of dorpsraad worden gedaan. Het is wel belangrijk dat het een idee is waarbij het maatschappelijk belang centraal staat. Het gaat om initiatieven waarvoor er aantoonbaar draagvlak is. Omdat het om een nieuwe subsidievorm gaat, is ervoor gekozen om dit jaar nog geen harde toetsingscriteria op te stellen. Ieder initiatief wordt wel afzonderlijk gewogen op genoemde uitgangspunten en de bijdrage aan het gemeenschappelijke- en leefbaarheidsbelang.

Informatie

U kunt de inhoud van de subsidieregelingen raadplegen op de website van de gemeente. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met een van de gebiedsmakelaars (0485-854000)

Tot slot

Met het vaststellen van dit nieuwe subsidiebeleid zijn de voormalige subsidieregelingen, zoals de structurele subsidies aan de wijk- en dorpsraden en incidentele subsidies voor leefbaarheidsinitiatieven, komen te vervallen.