Het Udens College en het Elde College hebben definitief besloten om bestuurlijk te fuseren. De medezeggenschapsraden (MR) van beide scholen hebben ingestemd.

Ook de Raden van Toezicht (RvT) keurden het besluit goed om per 1 januari 2024 bestuurlijk te fuseren. Hier ging een uitgebreide verkenning en vervolgens een onderzoek, in de vorm van een Fusie Effectrapportage (FER), aan vooraf. 

Na de zomervakantie wordt de fusie verder voorbereid, zodat de besturen van het Elde College en het Udens College per 1 januari op kunnen gaan in één nieuw schoolbestuur. De  scholen behouden bij de bestuurlijke fusie hun eigen identiteit en profilering. Leerlingen en ouders kunnen blijvend rekenen op het onderwijsaanbod en de kwaliteit ervan, zoals dat nu in de diverse gemeenten bestaat. 

De aanleiding voor de bestuurlijke fusie zijn de demografische ontwikkelingen, waardoor de scholen te maken hebben met een dalend leerlingenaantal. 

Met het besluit nemen de bestuurders Ad van Kemenade (Udens College) en Michel Dankers (Elde College) de verantwoordelijkheid om een breed, dekkend, kwalitatief goed en doelmatig onderwijsaanbod voor leerlingen in de regio in stand te houden. Tegelijkertijd kan het onderwijs rekenen op goede ondersteuning van de stafdiensten en kunnen de scholen zich beter profileren als werkgever. De fusie biedt de organisaties veel kansen en directe, toekomstige voordelen. Beide scholen kijken dan ook met vertrouwen naar het fusieproces en de toekomst.