In februari 2019 sprak de gemeenteraad van de toen nog zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert over het 'Speelruimteplan Mill en Sint Hubert’.

De basis van dit plan was een evaluatie en onderzoek naar behoeftes en de demografische situatie van diverse speeltuinen op dat moment. Door diverse omstandigheden is de uitvoering van dat raadsvoorstel echter pas onlangs in de praktijk van start gegaan en dat deed veel stof opwaaien bij omwonenden.

Bij de redactie van De Neije Krant en inmill.nl kregen we heel wat vragen hierover. Omwonenden bleken namelijk niet geïnformeerd te zijn en kregen vanuit de gemeente Land van Cuijk ook geen (duidelijke) toelichting op het hoe of wat. Wij stelden die vragen aan de afdeling communicatie van de gemeente Land van Cuijk, maar helaas kregen ook wij onvolledige antwoorden.

Zoekende op internet vonden we als redactie de betreffende raadsvergadering van februari 2019 en de bijbehorende raadsstukken. Zie hiervoor: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/4b4bd87a-c84c-44c6-b5da-0e97d05cdbe0

In de stukken is onder andere te lezen: “De uitvoering van het beheerplan vindt in overleg met wijk- en dorpsraden plaats. Direct omwonenden worden tevens bij de voorbereiding en uitvoering van de plannen betrokken.” Dit is destijds wel gedaan, maar 5 jaar later hadden omwonenden dit niet meer helder op het netvlies. Daarnaast wonen er ondertussen op veel plekken andere bewoners dan destijds. Ook de demografische cijfers waar men in 2019 alles op baseerde en wat volgens de stukken het uitgangspunt was, zijn ondertussen anders. Waren er toen nog straten qua bewoners aan het vergrijzen, nu wonen er tal van jonge gezinnen die juist de speeltuin voor de deur een reden vonden daar gaan te wonen.

In het voorstel van februari 2019 is ook te lezen: “Op basis van de bevolkingsopbouw en de huidige inventaris kan geconcludeerd worden dat het aanbod van speelplekken en het aantal toestellen momenteel boven de norm is. Eenvoudig gezegd, er is een overtal aan speelplekken- en toestellen voor het aantal kinderen. De dynamiek van veranderende bevolkingsopbouw, wensen ten aanzien spelen en de staat van de speeltoestellen leidt ertoe dat keuzes gemaakt moeten worden in welke speelplekken behouden blijven en welke versoberd worden of zelfs helemaal komen te vervallen. Samen met de vervangingspiek van oude (secundaire) toestellen wordt hier de komende jaren invulling aan gegeven.” Helaas is er tussentijds niet opnieuw gekeken naar behoeftes en wensen en is bij de uitvoering van nu uitgegaan van de plannen van 2019.

Ook verkeerssituaties zijn in de laatste jaren behoorlijk veranderd. In een van de reacties die we als Neije Krant kregen stond: “Op de hoek Kampweg en Morgenstond heeft deze week een kaalslag plaatsgevonden en bij navraag bij de uitvoerenden blijkt dat ook hier een kinderspeelplek wordt gerealiseerd. Niemand van de omwonenden wist hier iets van. Op de Kampweg wordt hard tot zeer hard gereden. Toegestaan is slechts 30 km, maar snelheden van 50 tot 70 km zijn helemaal geen

uitzondering. Soms nog wel veel harder en 30 km is echt een uitzondering. Niemand houdt zich aan die snelheid. Dat er te hard gereden wordt is bij de betreffende ambtenaren wel bekend, maar nauwelijks een issue. Gevaarlijk dus voor spelende kinderen.”

Als redactie hebben we ondertussen de lokale gemeenteraadsleden geïnformeerd en hen gevraagd hierover vragen te stellen aan de verantwoordelijk wethouder. Zodra we meer informatie hebben leest u dit in De Neije Krant en op inmill.nl.