Ondanks dat er maar vier onderwerpen op de agenda stonden werd het afgelopen donderdag toch een lange zit bij de raadsvergadering. Daar komt nog bij dat drie agendapunten van een hamerstuk voorzien waren. Maar tamelijk onverwachts kende het vragenuurtje een tiental vragen en vereiste de recent ingekomen post ook nog de nodige aandacht. Zo duurde de hele zitting toch nog drie uur.

Actualiseren van het meerjaren onderhoudsplan. (MJOP 2016 - 2019)
Dit plan gaat over het onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen. Van het golfplaten bouwwerk op de Kuilen tot het sociaal cultureel centrum Myllesweerd. In het nieuwe raadsvoorstel wordt een knip voorgesteld tussen het groot en klein onderhoud en ook in een eigenaars- en gebruikersdeel. Nieuwe regelgeving vereist dat min of meer.

Commotie!
Grote commotie ontstond tijdens de commissievergadering waarbij het voor de raadsleden volstrekt onduidelijk was welke consequenties voor de gebruikers van de gemeenschapsaccommodaties zouden optreden. Men vreesde opnieuw een bezuiniging in het gebruikersonderhoud. “Carte Blanche en een opmaat tot bezuiniging”, zei het CDA. De wethouder verzekerde dat bezuinigingen op onderhoud de komende vier jaren niet aan de orde zijn.
Zowel het CDA als AB’90 vroegen de wethouder om zorgvuldigheid en duidelijkheid bij de uitvoering van het raadsvoorstel: “Geen stapeleffecten en onrust veroorzaken bij de gebruikers”. VKP stelde: “Kwaliteit gaat boven de snelheid en maak gebruik van de daadkracht in onze samenleving”. AB’90 was blij met het opheffen van de verschillen in bekostiging bij diverse gemeenschapsaccommodaties.

Wat dan wel?
In de komende vier jaren worden er met de gebruikers nieuwe afspraken gemaakt over de bekostiging van het (meerjarig) onderhoud voor de jaren daarna. De gemeente wil af van de bekostiging van onderhoudsmaatregelen die eigenlijk voor rekening van de gebruiker zijn. Niet één op één, maar geleidelijk.

Wees op uw hoede!
De gemeente gaat met de gebruikers van gemeenschapsaccommodaties nieuwe onderhoudscontracten aan en bestaande contracten aanpassen. Gebruikers zorg dat u goed voorbereid met kennis van onderhoudszaken de contractbespreking ingaat! Het raadsvoorstel werd unaniem aangenomen.

Gezamenlijke motie van AB’90 en VKP
Met deze motie gaat ons college op pad om samen met andere colleges uit de regio Noordoost Brabant een onderzoek te starten naar een goede Oost-westverbinding (N-weg ergens vanaf de A50 naar de A73) door onze regio. Een breed gedragen voorstel kan op steun van de Provincie rekenen. Het onderzoek moet uitwijzen of gebruik gemaakt wordt van bestaande of nieuwe tracés. Alle raadsleden steunden deze motie. (een dwingend verzoek)

Motie Dorpslijst Langenboom
Op verzoek van een aantal Langenboomse inwoners bracht DL een sympathieke motie in om in geval van opheffing van de gemeente Landerd het gedeelte naast de Peelweg inclusief de Graspeel toe te voegen aan gemeente Mill en Sint Hubert. Deze Langenbomers voelen zich niet verbonden met Zeeland. De DL verzocht het college om nu alvast contact hierover op te nemen met gemeente Landerd. Maar de burgemeester was “not amused” en stelde dat deze inwoners in eerste instantie hun verzoek zelf bij de gemeente Landerd moesten indienen. Zowel de VKP, AB’90 als het CDA vonden de motie sympathiek, maar schaarden zich achter de burgemeester dat het verzoek op dit moment nog te vroeg kwam.
De motie werd verworpen met 2 stemmen voor en 12 tegen.

Theo van Eenbergen AB’90