Deze week is er weer een commissievergadering Samenleving en Bestuur (SaBes) en de week daarop een raadsvergadering. Weinig spectaculaire agendapunten en voor de agenda van de commissie Ruimte en Economie zijn zelfs geen onderwerpen voorhanden.

“Je gaat het pas zien als je het door hebt”

Op de commissievergadering SaBes komt een vertegenwoordiger van Sociom iets vertellen over het doel en de ontwikkeling van Sociom. Het RMC (Regionaal Maatschappelijk Centrum) en Radius zijn samengegaan in Sociom. Sociaal in uw omgeving. Eens kijken of nu wel bereikt gaat worden waar onze samenleving behoefte aan heeft, en dus niet als voorheen diensten en producten aanbiedt waar niet om gevraagd wordt.

De politie op de stoep

En dan onze politie. Medewerkers van de Nationale Politie komen onze commissieleden iets vertellen over de stand van zaken bij de Nationale Politie. En belangrijker, ook iets over de politiecijfers 2015. Hoe veilig is onze gemeente nog? Hebben we nogal wat criminaliteit te verwerken gehad? In ons veiligheidsplan hebben we destijds speerpunten of prioriteiten geformuleerd. Wat is de stand van zaken hierin? We zullen de toelichting van de politie graag aanhoren en vragen stellen.

CGM 

In verband met de salariskostenstijging nieuwe cao ambtenaren en overige indexeringen moet onze begroting voor de komende jaren met ongeveer € 120.000 worden bij geraamd. In die van dit jaar slaat het een gat van € 94.000. Maar deze bedragen worden grotendeels gecompenseerd door rijksbijdragen of anderszins. In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om geen zienswijze (bezwaar) in te dienen tegen de kadernota van de werkorganisatie CGM. (Cuijk, Grave en Mill) Geen politieke discussie lijkt mij.

Erfgrensverlegging

Omdat de Millse projectontwikkelaar G. de Vries eigenhandig, zonder toestemming een aantal aanpassingen heeft gedaan in zijn project aan de Doorgang in Mill, verzoekt hij de raad om het bestemmingsplan Genieweg/Parkietstraat te wijzigen. Maar een aantal aanpassingen heeft direct negatieve effecten op de kwaliteit van het oorspronkelijke stedenbouwkundig plan. Volgens de gemeente heeft de uitgevoerde verlegging van de erfgrens een nadelig effect op de openbare ruimte, het karakter van de woonstraat en de groene knoop bij de Parkietstraat.

Meten is weten, gissen is missen toch…?

In het raadsvoorstel wordt dan ook geadviseerd geen bestemmingsplanwijziging door te voeren. Als de raad hiermee instemt zal de Vries alles in oorspronkelijke staat moeten terugbrengen en is zijn investering van € 11.000 voor niets geweest. In een begeleidende brief stelt hij de zaak mogelijk onder de rechter te brengen. De Vries: “De gemeente heeft nooit aangegeven dat bepaalde aanpassingen zoals door mij voorgesteld niet goedgekeurd zouden worden!” Maar ja….. bij een bestemmingsplanwijziging is de raad aan zet en niet het college. We zullen snel weten of bij deze opportunist het gissen geen missen wordt.

Theo van Eenbergen, AB’90 Mill