Als gevolg van bezuinigingen in de zorg zijn gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor de financiering van lichte zorgtaken, zoals de thuishulp en dagbesteding.

In onze gemeente Mill en Sint Hubert is er in de financiering van deze lichte zorgtaken in 2015 maar liefst 435.000 euro overgebleven van het budget voor zorg en ondersteuning in huis. Dit terwijl er in de afgelopen jaren is bezuinigd op het zorgbudget. Reden daarom voor het CDA Mill en Sint Hubert om hier de volgende vragen over te stellen tijdens de raadsvergadering van 16 juni aanstaande:

  • Is het juist dat er 435.000 euro over is gebleven van het te besteden zorgbudget voor 2015?
  • Gaat het om een eenmalig voordeel?
  • Wat verwacht u van de inkomsten vanuit het rijk de komende jaren?
  • Kunt u de oorzaak geven van het grote overschot?
  • Kunt u gegevens verstrekken over het aantal klachten en bezwaarschriften welke zijn binnengekomen?
  • Blijkt uit deze gegevens dat inwoners de ondersteuning 'als ontoereikend hebben ervaren of hebben moeten beëindigen'?
  • Verwacht u dat de kosten rondom de Wet WMO de komende jaren zullen af- of toenemen? Kunt u dit motiveren?
  • Bent u voornemens om het overschot op het zorgbudget 2015 in een aparte reserve te plaatsen, zodat het geld beschikbaar blijft voor de doelgroep / het sociale domein?
  • Is de WMO / BurgerParticipatieRaad van onze gemeente hierover in kennis gesteld en zo ja wat was hun visie, cq reactie?
  • Iedere gemeente heeft zijn eigen budgetrecht. CGM heeft gezamenlijk de 3D’s geïmplementeerd en uitgevoerd. Worden de budgetten naar de drie gemeenten uitgesplitst of komt het resterende budget ten goede aan samenwerkingsverband ISD van CGM?

Voor het CDA Mill en Sint Hubert staat de zorg voor onze inwoners altijd op de eerste plaats. Wij willen helderheid van het college van B&W of de benodigde zorg voor onze inwoners kan worden gegarandeerd. Juist in tijden van bezuinigingen is het van belang dat we ons hard maken voor het behoud van goede zorg. Daar zal het CDA Mill en Sint Hubert zich nu en in de toekomst altijd voor in blijven zetten.

Henk Ermers
Commissielid zorg CDA Mill en Sint Hubert