Wethouder Van den Boogaart: “We kiezen voor nog meer maatwerk. Vrijheid waar dat kan; sturing en bescherming waar dat gewenst is.”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert hebben besloten de uitvoering van de geldende Welstandsnota te vereenvoudigen. De welstandstoets blijft weliswaar bestaan, maar bij “minder complexe vraagstukken in beheergebieden” kan de welstandstoets ook snel door de eigen ambtenaren worden uitgevoerd.

De plannen hoeven dan niet meer te worden voorgelegd aan de Welstandscommissie, waardoor tijd en geld kan worden bespaard. De mogelijkheid tot vereenvoudiging valt binnen de afspraken die zijn opgenomen in de Welstandsnota 2013. Het is dus geen wijziging van de nota, maar een vereenvoudiging van de uitvoering ervan.

Leefomgeving

Burgers wonen graag in een verzorgde en prettige leefomgeving. Wethouder Jos van den Boogaart: “De kwaliteit die we van gebouwen en het openbaar gebied verwachten willen we niet alleen behouden, maar waar mogelijk ook versterken. We kijken daarbij naar stedenbouwkundige, cultuurhistorische, architectonische en landschappelijke kwaliteiten. Een toetsing blijft van belang, maar we bieden nu vrijheid waar dat kan en sturing en bescherming waar dat gewenst is. We komen tegemoet aan de maatschappelijke behoefte aan minder regels.”

Beleidsgebieden

In de Welstandsnota 2013 wordt het grondgebied van de gemeente Mill en Sint Hubert ingedeeld in drie zogenaamde Beleidsgebieden. De Beheergebieden vormen het grootste deel van het grondgebied van de gemeente. Ze bestaan vooral uit de woonwijken en delen van het buitengebied. Hier wordt gestreefd naar een basiskwaliteit voor welstand via snelle toetsing. De Welstandsnota waarin de beheergebieden zijn aangegeven is te raadplegen via www.gemeente-mill.nl. De Aandachtsgebieden zijn waardevolle gebieden, waar een actief welstandsbeleid wordt gevoerd. De Ontwikkelingsgebieden ten slotte worden (her)ontwikkeld. Hiervoor is vaak een nieuw of aangepast bestemmingsplan noodzakelijk met bijbehorend beeldkwaliteitsplan. In de toekomst worden dit ook beheergebieden.

Waarborgen

Bij een volledige afschaffing van het welstandsbeleid (dit was ook een optie) zouden burgers zelf verantwoordelijk worden voor hun omgeving. “Op zich niets mis mee”, aldus Van den Boogaart. “Maar er is dan bijvoorbeeld geen mogelijkheid meer voor een beroep op de gemeente als een burger het niet eens is met bouwactiviteiten van zijn of haar buurman. En dat gaat ons wat te ver. We willen de basiskwaliteit blijven waarborgen en excessen kunnen voorkomen. Verder blijven we als gemeente op deze manier direct betrokken bij – en dus verantwoordelijk voor – de aantrekkelijkheid van de dagelijkse leefomgeving van onze burgers. En een aantrekkelijke leefomgeving heeft een positieve invloed op het economisch klimaat rond onroerend goed en het vestigingsklimaat binnen een gemeente.”

Winst

De welstandstoets wordt dus niet volledig afgeschaft. “Nee, maar het inwinnen van advies bij een onafhankelijke welstandscommissie is nu niet langer verplicht”, aldus de wethouder. “We hebben gekozen voor deze tussenvorm, zodat de advisering en beoordeling van minder complexe plannen in de beheergebieden ambtelijk kan worden afgehandeld. Deze plannen hoeven nu niet meer naar de welstandscommissie. Ik verwacht dat zo’n 80% van alle plannen in beheergebieden die jaarlijks bij de gemeente worden ingediend nu eenvoudig ambtelijk kan worden afgehandeld. En dat is pure winst voor onze burgers.”