Wethouder Financiën Erik van Daal: “We liggen op koers en zijn financieel gezond, zonder extra lastenverzwaring voor onze inwoners”.

De gemeenteraad van Mill en Sint Hubert heeft afgelopen donderdag ingestemd met de Kadernota 2017-2020. Met deze kadernota zet het college van burgemeester en wethouders de ingezette lijn van deze bestuursperiode door: het voeren van verantwoord financieel beleid, het structureel dekken van structurele uitgaven, terughoudend zijn met nieuw beleid en het voorkomen van een extra verhoging van gemeentelijke lasten. Tegelijkertijd blijft het college uitvoering geven aan de speerpunten uit het Coalitieprogramma 2014-2018 en de Toekomstvisie Mill en Sint Hubert 2025.

Tevreden

De Kadernota 2017-2020 kent meerdere zogenaamde programma’s, waarbij per programma in grote lijnen (in “kaders”) is aangegeven welk beleid de komende jaren wordt gevoerd en hoe dit wordt opgepakt. Wethouder Erik van Daal: “We hebben de structurele lasten en baten goed en realistisch in beeld. We zijn tevreden, zeker omdat we dit resultaat hebben bereikt zonder extra lastenverzwaring voor onze inwoners. Dat was onze insteek en dan is het mooi als je dat kunt realiseren. Ondanks dat we onder de streep een licht positief beeld zien, hebben we in deze kadernota sterk rekening moeten houden met een aantal negatieve bijstellingen, waarop wij zelf geen invloed konden uitoefenen. Ik doel dan vooral op de wettelijke verandering van de renteberekening bij grondexploitaties (het Besluit Begroting en Verantwoording), de opzegging van de overeenkomst voor de huur van kantoorruimte in ons gemeentehuis en de resultaten van de cao-onderhandelingen en de bijbehorende prijsindexatie. Dat laatste vertaalt zich in een hogere bijdrage aan de werkorganisatie CGM. Daartegenover staat wel de positieve invloed op het meerjarenperspectief van ten eerste de daling van de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord en ten tweede de voor ons financieel positieve herverdeling van het gemeentefonds.”

Invloed

Voor de eerste keer is in de kadernota ook de zogenaamde meicirculaire verwerkt. De stukken zijn daardoor wat later aan de raadsleden voorgelegd, maar het beeld is nu wel meer realistisch. Het college van burgemeester en wethouders wacht af welke invloed de septembercirculaire zal hebben op dat beeld. De wethouder: “Dat blijft natuurlijk koffiedik kijken. Onze ervaring is dat de circulaires de afgelopen jaren nogal gepaard gaan met behoorlijke fluctuaties. We wachten af. Bij de te verwachten kosten voor de asielstroom bijvoorbeeld, is de afspraak dat de gemeenten eerst hun taakstelling moeten behalen, voordat er extra middelen vanuit het Rijk beschikbaar komen. De kosten gaan hier dus voor de baten uit. Maar al met al hebben wij een meerjarig positief perspectief kunnen presenteren. En ons uitgangspunt blijft onveranderd: met betrekking tot onze financiële positie is terughoudendheid op zijn plaats. Dat betekent dat we weinig nieuwe dingen kunnen doen en dat we eventuele financiële meevallers gebruiken om onze algemene reservepositie te versterken. Als er nieuw beleid wordt voorgesteld zullen we oude schoenen voor nieuwe moeten inruilen.”

Toekomstvisie

De Toekomstvisie Mill en Sint Hubert 2015 blijft belangrijk in het beleid. Speerpunten uit deze kadernota wil het college daarbij zoveel mogelijk betrekken. Wethouder Van Daal: “Hierbij willen we de dorpsraden actief betrekken. Onlangs hebben college en gemeenteraad gezamenlijk een bezoek gebracht aan Sint Hubert. En ook de andere dorpsraden komen aan de beurt. Zo houden we de vinger aan de pols en houden we zicht op de speerpunten in de kernen.”
“Al met al kijken we door deze kadernota – samen met onze gemeenteraad – met vertrouwen naar de toekomst en blijven we werken aan een verantwoord financieel beleid voor de gemeente Mill en Sint Hubert.”

Speerpunten

De Kadernota 2017-2020 kent meerdere zogenaamde programma’s. Per programma is een aantal speerpunten voor de komende jaren opgenomen. Een greep uit de belangrijkste daarvan:

Programma Dienstverlening, veiligheid en bestuur

 • Het verder verbeteren van de gemeentelijke digitale dienstverlening;
 • het structureel peilen van de klanttevredenheid;
 • het opstellen van een geactualiseerde Strategische Visie Land van Cuijk;
 • het versterkt inzetten van het gemeentelijk Digitaal Inwonerspanel.

Programma Openbare ruimte

 • Het verder stimuleren en faciliteren van burgerparticipatie in wijkbeheer;
 • het blijvend inrichten van het centrum van Mill als “blauwe zone”;
 • het oplossen van problemen bij alle gevaarlijke kruisingen in de gemeente.

Programma Bouwen, wonen en milieu

 • Het huisvesten van statushouders;
 • de versterking van de acquisitie en promotie ter bevordering van de werkgelegenheid én de uitgifte van bedrijventerrein;
 • de actualisatie van de regionale woningmarktstrategie.

Programma Kind, cultuur en sport

 • De implementatie in 2017 van het eind 2016 te herijken gemeentelijk accommodatiebeleid;
 • het actualiseren van de huidige gemeentelijke Sportnota;
 • het geven van een extra impuls aan de cultuureducatie;
 • het ontwikkelen van een meer-jaren onderwijshuisvestingsvisie (i.r.t. de demografische ontwikkelingen).

Programma Maatschappelijke zaken

 • Het versterken van het welzijns- en ouderenwerk;
 • het oppakken van de maatschappelijke begeleiding en participatie van statushouders;
 • de transformatie van de Jeugdzorg.

Amendement en moties

Tijdens de behandeling van de Kadernota 2017-2020 heeft de gemeenteraad een amendement vastgesteld waarmee in de Begroting 2017 een bedrag wordt vrijgemaakt van € 14.000,- voor het aanpassen van de stoep ter hoogte van de Dorpsstraat 22. Daarnaast zijn twee moties aangenomen; over de ingangsdatum van de pachttermijn (wordt vervroegd van 1 februari naar 1 januari) en over het met voorrang oppakken van de ambitie 'Wonen voor jongeren' uit de Toekomstvisie.