Afgelopen donderdagavond is de gemeentebegroting 2018 unaniem aangenomen. Ook de jaren erna ziet de financiële positie er goed uit, jarenlang hebben we hiervoor kritisch op de uitgaven gelet.

Lastenverlaging: Op initiatief van de VKP, ondersteund door de gehele raad, zal de OZB en afvalstoffenheffing niet verhoogd worden. Dit is voor het eerst sinds jaren mogelijk omdat we nu voldoende financiële ruimte hebben. De rioolheffing kan zelfs verlaagd worden omdat de hiervoor gevormde reserve toereikend is voor onderhoud.

Dementievriendelijke gemeente: Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de VKP aandacht gevraagd voor de demente medemens in onze gemeente. Gezien de toenemende vergrijzing zal deze groep groeien en is het belangrijk dat je daar als gemeente op inspeelt. Volgens VKP-wethouder van Daal is onze gemeente hier al mee aan de slag. Een deel van het destijds beschikbaar gestelde leefbaarheidsbudget voor ouderenbeleid is hiervoor aangewend.

Jeugdzorg: De VKP vindt het zorgelijk dat de vraag naar jeugdhulp onder onze jongeren een stijgende lijn vertoont. Uit de beantwoording blijkt dat het in veel gevallen over eenvoudige opvoedkundige vragen gaat. De gemeente zet juist in op preventie om te voorkomen dat er dure zorgtrajecten ingezet moeten worden. Daarom is er intensief contact met partijen zoals: scholen; Centrum Jeugd en Gezin; huisartsen, Sociom. Op dit moment zijn er voldoende financiële middelen ter beschikking echter geeft de wethouder aan dat als er zich knelpunten gaan voordoen deze aan de raad worden voorgelegd.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vrijwilligers: Voor het uitvoeren van sommige vrijwilligersfuncties, denk hierbij aan jeugdwerk, wordt een VOG verlangd. De VKP heeft vrijwilligerswerk hoog in het vaandel staan en heeft daarom het college verzocht uit te zoeken wat het kost om deze verklaring gratis te verstrekken aan de betreffende vrijwilliger. De kosten bedragen op dit moment € 41,35 per aanvraag. Het college heeft toegezegd hier begin 2018 op terug te komen met een raadsvoorstel.

Bouwen en wonen: De laatste jaren wordt er weer volop gebouwd in onze gemeente. De gehele raad heeft diverse initiatieven ontplooid om de woningbouw een extra impuls te geven. Zo is er dit jaar een jongeren woondebat gevoerd en staat er voor 23 november a.s. een medioren/senioren woondebat voor alle geïnteresseerden op de agenda. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er veel informatie verstrekt maar belangrijker nog: er komt veel input van onze inwoners waar op ingespeeld kan worden. De VKP heeft de laatste jaren regelmatig opgeroepen om in beeld te brengen wat de mogelijkheden zijn om verschillende grondprijzen te hanteren. Dit kan zijn op basis van aanwezige voorzieningen of juist de doelgroep. Wethouder van den Boogaart heeft aangegeven dat een voorstel hiervoor op 8 februari 2018 aan de raad wordt voorgelegd.

Accommodatiebeleid: Afgelopen donderdag is ook de nota ‘Op weg naar toekomstbestendige gemeenschapsaccommodaties Gemeente Mill en Sint Hubert 2018-2022’ vastgesteld. De VKP vindt het belangrijk dat er ook rekening wordt gehouden met inpassing van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zogenoemd ‘Social Return’. Wij als gemeente dienen hierin, naar de mening van de VKP, een voorbeeldfunctie te vervullen in het kader van de participatiewet. De VKP vindt dat onze gemeenschapsaccommodaties hiervoor geschikte locaties zijn. Een amendement (wijziging van het raadsvoorstel) van de VKP-fractie om dit te benadrukken, is door de raad aangenomen.

Namens de VKP
Francien van Berlicum en Anne Derks