Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert ingestemd met de Programmabegroting 2018-2021.

“Met deze laatste begroting van de bestuursperiode 2014-2018, zet het college de ingezette lijn door”, aldus verantwoordelijk wethouder Financiën Erik van Daal. “We voeren nog steeds een verantwoord financieel beleid en dekken structurele uitgaven met structurele inkomsten. Verder zijn we terughoudend geweest met nieuw beleid, wat er in 2018 onder andere voor zorgt dat we de lastendruk voor onze inwoners structureel kunnen verlagen.”

Overschot

Wethouder Van Daal is tevreden met de begroting: “De Programmabegroting 2018-2021 van de gemeente Mill en Sint Hubert is - zoals we dat noemen - meerjarig sluitend. Waar ik bijzonder blij mee ben is dat we er in zijn geslaagd om - net als vorig jaar - elk individueel begrotingsjaar met een overschot, een positief saldo te presenteren. In 2018 en de daaropvolgende jaren zien we uitsluitend positieve saldi van respectievelijk € 109.000 oplopend tot € 319.000 in 2021.”

Lastenverlichting

Naast deze mooie cijfers blijft het college natuurlijk uitvoering geven aan de speerpunten zoals verwoord in het Coalitieprogramma 2014-2018 ‘Kansen bieden, op weg naar een betrokken samenleving’ en in de Toekomstvisie Mill en Sint Hubert 2025. Van Daal: “Het in de afgelopen jaren gevoerde financiële beleid, leidt in 2018 tot het structureel verlagen van de lastendruk voor onze inwoners. Concreet worden de tarieven voor de Onroerendezaakbelastingen (Ozb) en de reinigingsheffingen in 2018 niet verhoogd, maar daar bovenop kunnen we de tarieven voor rioolheffing per saldo met 9,5% verlagen.”

Reservepositie

Met enkel positieve ontwikkelingen op financieel gebied voor de komende jaren in beeld, blijft het uitgangspunt voor het college ongewijzigd. Wethouder Van Daal: “Als het gaat om de financiële positie van de gemeente Mill en Sint Hubert blijft terughoudendheid op zijn plaats. In deze begroting is rekening gehouden met moties op onder andere het gebied van een striktere handhaving, monumentale bomen en gemeentelijke belastingen en heffingen. Maar onze reservepositie kan nog steeds een versteviging gebruiken. Deze is nodig als buffer voor het opvangen van eventuele risico’s in de toekomst. Dat blijven we erg belangrijk vinden. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan de stijging van de kosten van de jeugdzorg. Landelijk zien we als gevolg hiervan tekorten ontstaan bij gemeenten. Wij willen dat voorkomen. Daarom hebben we ruim € 200.000 extra meegenomen voor Jeugdzorg. We sluiten onze ogen niet voor de werkelijkheid. De signalen zijn dermate serieus, dat we hebben gemeend dit bedrag structureel mee te moeten nemen”.

Investeren

Op de vraag of er de komende periode nog wel kan worden geïnvesteerd in de gemeente, antwoordt wethouder Van Daal bevestigend: “Hoewel we nog steeds wat meer vet op de botten zouden willen hebben, investeren we ook in onze gemeente. Alles binnen de mogelijkheden die we op dit moment hebben natuurlijk. Ik denk dan aan het Energieakkoord Openbare Verlichting, maar ook speeltoestellen, de aanleg van ecologische verbindingszones, het tegengaan van laaggeletterdheid of de afronding van ons centrumplan. Ook anticiperen we op een extra bijdrage aan de Veiligheidsregio, waarvoor we € 98.000 in de risicoparagraaf hebben opgenomen.

Aantrekkingskracht

”Met deze begroting kunnen wij, samen met en in het belang van onze inwoners en bedrijven, met vertrouwen naar de toekomst kijken. Daarbij werken we aan het behouden en versterken van de aantrekkingskracht van de gemeente Mill en Sint Hubert.”