Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert heeft de Kadernota 2019-2022 aangeboden aan de gemeenteraad. De raad bespreekt de nota tijdens haar openbare vergadering op 5 juli aanstaande.

Met deze kadernota houdt het college ook in deze nieuwe bestuursperiode vast aan de eerder ingezette lijn; het voeren van een verantwoord financieel beleid, het dekken van structurele uitgaven met structurele middelen, terughoudend zijn met nieuw beleid en het vermijden van een extra verhoging van gemeentelijke lasten. Zoals ook in het verleden blijft het college de komende jaren uitvoering geven aan de speerpunten uit de Toekomstvisie Mill en Sint Hubert 2025.

Doorkijk

Met de vaststelling van de jaarlijkse kadernota geeft de gemeenteraad richting aan de opdracht die het college krijgt om het komend najaar een programmabegroting aan te bieden met een sluitend meerjarenperspectief. Deze kadernota schetst dus de gemeentelijke plannen voor 2019 en geeft tegelijkertijd een doorkijk naar de jaren 2020-2022. Nieuw beleid en de speerpunten uit het nieuwe Coalitieprogramma “Een betrokken samenleving, vanuit eigen kracht” worden verwerkt in de Programmabegroting 2019 en zijn nog niet opgenomen in deze kadernota. De Kadernota 2019-2022 laat vanaf 2021 een meerjarig sluitend beeld zien (met een positief saldo van € 330.000 in het jaar 2022), maar het college verwacht de gemeenteraad dit najaar ook voor de jaren 2019 en 2020 een positief beeld te kunnen presenteren.

Aanpassing

Het college heeft in de Kadernota 2019-2022 twee grotere aanpassingen moeten doorvoeren. Ten eerste ziet de gemeente Mill en Sint Hubert zich genoodzaakt om de komende jaren extra geld te investeren in de jeugdzorg. Ontwikkelingen buiten de gemeentelijke invloedsfeer èn de met de buurgemeenten in het Land van Cuijk gemaakte solidariteitsafspraken zijn hiervan de belangrijkste oorzaken. Daarnaast moet het beschikbare budget voor de Werkorganisatie CGM (de organisatie die uitvoering geeft aan de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert) worden bijgesteld. Dit vooral, omdat de laatste, eerder afgesproken bezuiniging op de Werkorganisatie CGM moet worden geschrapt èn omdat er met ingang van 2019 een budget beschikbaar komt voor ziektevervanging. Deze twee grotere aanpassingen zorgen ervoor dat het vanaf 2019 beschikbare budget moet worden verlaagd met circa € 562.000.

Risico’s

Er is een aantal ontwikkelingen waarvoor het college in deze kadernota geen concrete cijfers heeft kunnen begroten. De nieuwe tarieven voor huishoudelijke hulp bijvoorbeeld, zijn op dit moment niet in beeld, omdat de gesprekken over een nieuwe CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg op dit moment nog lopen. Daarnaast zal het huidige stelsel van eigen bijdragen in de WMO worden vervangen door een zogenaamd ‘abonnementstarief’, waarbij nu nog onduidelijk is hoe groot het effect van deze wijziging is. Verder hebben de WMO Maatwerkvoorzieningen Materieel (bijvoorbeeld woningaanpassingen) een sterk incidenteel karakter en is de zogenaamde “meicirculaire” (waarin het Rijk aangeeft wat de eventuele wijzigingen zijn in de budgetten die de gemeente ontvangt) nog niet verwerkt in deze kadernota. Deze ontwikkelingen zijn in de kadernota opgenomen als potentiele risico’s.

Behandeling

De gemeenteraad van Mill en Sint Hubert behandelt de Kadernota 2019-2022 tijdens een openbare raadsvergadering op donderdag 5 juli vanaf 19.30 uur. De Kadernota 2019-2022 is te vinden op de website van de gemeente Mill en Sint Hubert.